Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Gia Lai trong 9 tháng đầu năm

19/09/2019 | 15:53 PM

Xem với cỡ chữ

Trong 9 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp tỉnh Gia Lai kiểm tra 344 tổ chức đảng, 1.304 đảng viên (có 497 cấp ủy viên); giám sát 156 tổ chức đảng, 616 đảng viên (có 245 cấp ủy viên); giải quyết tố cáo 1 tổ chức đảng, 3 đảng viên và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp.

UBKT các cấp kiểm tra 18 tổ chức đảng, 71 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 13 tổ chức đảng, 28 đảng viên so với cùng kỳ năm 2018), kết luận vi phạm phải thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 50 đảng viên. Kiểm tra 327 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Giám sát 112 tổ chức đảng, 147 đảng viên (có 127 cấp ủy viên). Giải quyết tố cáo 1 tổ chức đảng, 6 đảng viên, kết luận vi phạm phải thi hành kỷ luật 3 đảng viên. Kiểm tra 33 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 210 tổ chức đảng trong việc thu nộp, sử dụng đảng phí, phát hiện số tiền sai phạm hơn 246 triệu đồng.

Cùng thời gian trên, các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng (khiển trách 7, cảnh cáo 1) và 191 đảng viên (có 52 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 118, cảnh cáo 43, cách chức 9, khai trừ ra khỏi Đảng 21 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu: Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, khoáng sản trên địa bàn; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; những điều đảng viên không được làm; phẩm chất đạo đức, lối sống... Ngoài ra, các cấp có thẩm quyền quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 20 đảng viên./.

Lương Đức