Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020 của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh

08/07/2020 | 13:58 PM

Xem với cỡ chữ

Trong 6 tháng đầu năm 2020, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Tây Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 73 tổ chức đảng và 1.351 đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; giám sát chuyên đề 60 tổ chức đảng và 40 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 4 đảng viên; thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 55 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 30 tổ chức đảng và 85 đảng viên; kết luận 29 tổ chức đảng và 82 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 25 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 126 tổ chức đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật trong đảng 24 tổ chức đảng. Giải quyết tố cáo 9 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 2 đảng viên. Giám sát chuyên đề 141 tổ chức đảng và 106 đảng viên, phát hiện và chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 đảng viên. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách và sản xuất kinh doanh 18 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 80 tổ chức đảng và 2.553 đảng viên, kết luận 12 tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Thi hành kỷ luật 31 đảng viên.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, UBKT các cấp phối hợp với các cơ quan giúp cấp ủy tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện, tương đương và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là công tác thẩm tra tư cách đại biểu. Tham mưu cấp ủy báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020; báo cáo tổng kết thực hiện Quy định 30 thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đại hội. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra sau đại hội...

Thảo Linh

(UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh)