Kết quả công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

29/09/2020 | 15:12 PM

Xem với cỡ chữ

Thời gian qua, cấp ủy các cấp tỉnh Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt Điều lệ Đảng, các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đến cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, cấp ủy và UBKT các cấp đã cụ thể hóa thành các quy chế, quy định, quy trình để lãnh đạo, chỉ đạo và thống nhất thực hiện.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 và hằng năm, cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; nội dung bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về các lĩnh vực xây dựng Đảng; công tác tổ chức, cán bộ; kinh tế, tài chính; tài nguyên, khoáng sản; an ninh, quốc phòng; tư pháp; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí… 

 Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp kiểm tra 3.720 tổ chức đảng, 10.351 đảng viên; giám sát 2.906 tổ chức đảng, 6.085 đảng viên; kết luận, phát hiện và chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 28 tổ chức đảng, 14 đảng viên. Đồng thời, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh chủ trương, chính sách chưa phù hợp, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 11 đảng viên, kết quả giữ nguyên hình thức kỷ luật 10, giảm hình thức kỷ luật 1; giải quyết tố cáo 3 đảng viên, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 1 đảng viên.

UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 554 tổ chức đảng và 1.618 đảng viên (có 683 cấp ủy viên); kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 35 tổ chức đảng, 606 đảng viên. Kiểm tra 5.024 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; kết quả kiến nghị tăng hình thức kỷ luật 3 đảng viên, giảm hình thức kỷ luật 1 đảng viên, xóa kỷ luật 1 đảng viên. Giám sát 2.811 tổ chức đảng và 3.174 đảng viên, phát hiện và chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 9 tổ chức đảng và 15 đảng viên. Kiểm tra việc thu, chi ngân sách 699 tổ chức đảng và 3.607 tổ chức đảng, đảng viên trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; phát hiện số tiền sai phạm 900 triệu đồng, đã chỉ đạo thu hồi nộp ngân sách nhà nước 599 triệu đồng. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 12 đảng viên, kết quả giữ nguyên hình thức kỷ luật 8, giảm hình thức 1, xóa hình thức 3; giải quyết tố cáo 3 tổ chức đảng và 136 đảng viên, kết luận có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 28 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát, các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 46 tổ chức đảng (khiển trách 36, cảnh cáo 10) và 1.849 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 1.301, cảnh cáo 367, cách chức 64 và khai trừ 117 trường hợp.

Lương Đức