Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020

15/09/2020 | 09:26 AM

Xem với cỡ chữ

Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh Phú Yên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đã nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, ý nghĩa quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm tư tưởng chỉ đạo “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”.

Cấp ủy và UBKT các cấp đã tổ chức nghiên cứu, kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Đồng thời, ban hành các văn bản cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, như: Quy chế làm việc của UBKT nhiệm kỳ 2015 - 2020; các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cơ quan UBKT; quy định kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ; các quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo đúng quy định...

Cấp ủy các cấp kiểm tra 2.430 tổ chức đảng, 462 đảng viên (có 138 cấp ủy viên); giám sát 2.095 tổ chức đảng, 162 đảng viên (có 68 cấp ủy viên) về việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc kê khai tài sản, thu nhập; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao… Qua kiểm tra, kết luận có 25 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, đến mức phải xử lý kỷ luật 20 đảng viên.

Cấp ủy các cấp cũng đã giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 10 đảng viên, kết quả giữ nguyên hình thức kỷ luật 9, giảm hình thức kỷ luật 1 trường hợp. Giải quyết tố cáo 4 đảng viên, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 1 đảng viên. Thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng bằng các hình thức: Khiển trách 9, cảnh cáo 3 tổ chức; thi hành kỷ luật 390 đảng viên (có 125 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 241, cảnh cáo 111, cách chức 26, khai trừ ra khỏi Đảng 12 trường hợp; có 3 đảng viên bị phạt tù và 22 đảng viên bị xử lý hành chính.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp đã chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 10 tổ chức đảng và 456 đảng viên (có 173 cấp ủy viên); kết luận, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 376 đảng viên. Kiểm tra 923 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Giám sát 555 tổ chức đảng và 252 đảng viên (có 145 cấp ủy viên), phát hiện và chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 trường hợp. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 11 đảng viên; giải quyết tố cáo 5 tổ chức đảng và 104 đảng viên, kết quả có vi phạm 40 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 26 đảng viên. Kiểm tra việc thu, chi ngân sách 27 tổ chức đảng và 485 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Thi hành kỷ luật 237 đảng viên (có 81 cấp ủy viên), bằng các hình thức: Khiển trách 72, cảnh cáo 87, cách chức 6 và khai trừ ra khỏi Đảng 72 trường hợp./.

Lương Đức