Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ 2015-2020

22/10/2020 | 15:30 PM

Xem với cỡ chữ

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy, UBKT các cấp đã từng bước khắc phục những khó khăn, bám sát quy định, hướng dẫn của cấp trên để triển khai thực hiện nhiệm vụ đồng bộ, hiệu quả.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy đã chỉ đạo UBKT các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện xây dựng và ban hành quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm sát với tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương; nội dung có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng nhiều lĩnh vực phức tạp. Trên cơ sở đó, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đều tăng so với nhiệm kỳ trước; qua kiểm tra, giám sát giúp cấp ủy, UBKT các cấp và đảng viên thấy rõ những ưu điểm để phát huy, kịp thời chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm để khắc phục, đồng thời giúp cấp ủy đánh giá đúng tình hình lãnh đạo, chỉ đạo, đưa ra những chủ trương, giải pháp thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 26 tổ chức đảng và 61 đảng viên; giám sát 19 tổ chức đảng và 33 đảng viên về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 03 tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị 05 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về công tác quản lý, bảo vệ rừng đối với 1 tổ chức đảng và 5 đảng viên; các cấp ủy cơ sở đã tiến hành 375 cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra 17 tổ chức đảng, 34 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận có 2 tổ chức đảng và 20 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; kiểm tra 63 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 24 tổ chức đảng và 27 đảng viên; kiểm tra 28 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí. Trong nhiệm kỳ không có đơn khiếu nại về kỷ luật đảng. Qua kiểm tra, giám sát, các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 67 đảng viên và 2 tổ chức đảng./.

Lương Đức