Huyện uỷ Tân Yên (Bắc Giang): Nâng cao nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

05/12/2019 | 13:54 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp Huyện ủy Tân Yên (Bắc Giang) đã lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và ban hành các quy định thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng kịp thời, đầy đủ; có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, UBKT các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 513 tổ chức đảng, 3.796 đảng viên; giám sát 276 tổ chức đảng, 2.041 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 113 tổ chức đảng, 221 đảng viên; kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 43 đảng viên. Giám sát 186 tổ chức đảng và 205 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 434 tổ chức đảng; kiểm tra việc xem xét thi hành kỷ luật 399 tổ chức đảng. Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp đối với 33 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp và sử dụng đảng phí đối với 398 tổ chức đảng.

Các tổ chức đảng trong Đảng bộ cũng đã tiếp nhận và xem xét, giải quyết kịp thời 33 đơn tố cáo đối với đảng viên, kết luận 6 trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Cấp ủy và UBKT các cấp đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với 142 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 101, cảnh cáo 30, cách chức 3, khai trừ ra khỏi Đảng 8 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu về: Nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; đoàn kết nội bộ; vi phạm trong quản lý đất đai…

Phương Thúy