Hội thảo khoa học "Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”

20/05/2019 | 13:51 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 20-5-2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, UBKT Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề "Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”. Đồng chí Cao Văn Thống, Uỷ viên UBKT Trung ương, thành viên chính Đề tài chủ trì Hội thảo. Đây là Hội thảo khoa học chuyên đề lần thứ tư của Đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước “Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam” do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Chủ nhiệm.  

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Huỳnh Thị Xuân Lam, Uỷ viên UBKT Trung ương; đại diện các cơ quan khối Nội chính và các ban Đảng Trung ương tại phía Nam; lãnh đạo, cán bộ Vụ Địa phương VII, Cơ quan UBKT Trung ương; lãnh đạo UBKT Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các nhà khoa học tham gia Đề tài…

Đồng chí Cao Văn Thống phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Cao Văn Thống nhấn mạnh: Trong hệ thống chính trị một đảng cầm quyền, sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước thực hiện chức năng phòng, chống tham nhũng là tất yếu khách quan, không chỉ nhằm bảo đảm tính thống nhất, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước mà còn là khả năng kiểm soát, hạn chế tham nhũng, phòng ngừa sự suy yếu của Nhà nước, của chế độ. Do vậy, việc nghiên cứu, tìm tòi những ý tưởng, giải pháp đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay, để tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chính sách. Đồng thời chia sẻ tri thức, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong Đảng và toàn xã hội đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Các tham luận Hội thảo đều thống nhất: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam những năm qua đã có những bước chuyển biến quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước. Kết quả đó có sự lãnh đạo quyết liệt, kịp thời của Đảng, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của toàn xã hội. Đảng tập trung lãnh đạo công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định có tính pháp lý làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng, UBKT Trung ương đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, tăng cường chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, làm cơ sở cho UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, Nhà nước đã thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát việc phòng, chống tham nhũng thành những quy định cụ thể vào các văn bản quy định pháp luật. Với nguyên tắc: “Không có vùng cấm, vùng trống”, những năm qua Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bất kỳ ai tham nhũng đều phải bị xử lý nghiêm minh, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, được dư luận đồng tình ủng hộ, cuủng cố niềm tin, uy tín lãnh đạo của Đảng và vai trò điều hành của Nhà nước. Xác định rõ phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị; gắn phòng, chống tham nhũng với sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy các cơ quan Nhà nước trong hệ thống chính trị. Sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, kịp thời của Đảng đã hạn chế được tình trạng cản trở quá trình tố tụng; giải quyết được một số chồng chéo, vướng mắc giữa các cơ quan chuyên môn. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng được nâng lên…

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Đại biểu cũng nêu một số vấn đề để Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp tục nghiên cứu: Việt Nam không có cơ quan độc lập về chống tham nhũng, nhiệm vụ chống tham nhũng được giao cho nhiều cơ quan chuyên môn. Tập trung sự lãnh đạo, sắp xếp, bố trí để các cơ quan chuyên môn như: Kiểm tra của Đảng, thanh tra nhà nước, kiểm toán tránh chồng chéo khi thực hiện nhiệm vụ. Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng (thanh tra, kiểm toán…) khi xây dựng kế hoạch thực hiện phải xin ý kiến của cấp ủy để có sự thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Nhiều vụ việc, kết quả thanh tra, kiểm tra kết luận có vi phạm về tham nhũng, nhưng chưa chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý theo pháp luật. Trong xem xét xử lý vi phạm, có nơi xử nặng, nơi xử nhẹ… Cơ chế phối hợp giữa các quan chức năng trong quá trình giải quyết các vụ án còn gặp nhiều khó khăn; phối hợp trong cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến tội phạm chưa chặt chẽ, quan điểm giữa các cơ quan trong tranh luận có tội hay không có tội nhiều lúc chưa thống nhất. Cần có cơ chế để công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra rút ngắn thời gian xử lý, kịp thời ngăn chặn tình trạng tẩu tán tài sản; cơ chế giám định tư pháp riêng biệt, độc lập, nhất là giám định liên quan đến tài sản, tài chính, ngân hàng, vật liệu, xây dựng… tránh tình trạng thời gian giám định kéo dài hoặc kết luận giám định không chính xác do giám định viên có quan hệ lợi ích, thân nhân với đối tượng có tài sản bị giám định; cơ chế kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản...

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Cao văn Thống ghi nhận và tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện Đề tài. Đồng chí kiến nghị các nhà khoa học tham gia Đề tài, các cơ quan thực hiện chức năng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến thực tiễn, trên cơ sở đó giúp hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả của Đề tài.

Văn Vinh