Hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở Việt Nam hiện nay”

20/06/2019 | 16:38 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 20-6-2019, tại Hà Nội, Học viện Báo chí & Tuyên truyền và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở Việt Nam hiện nay”. 

Quang cảnh Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Phạm Chí Thành, quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật khẳng định: Những năm vừa qua, lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, báo chí, xuất bản nước ta đã bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém, nảy sinh tư tưởng tiêu cực trong nhân dân; nhiều nội dung giáo dục, tuyên truyền trên hệ thống báo chí, xuất bản tỏ rõ sự bất cập, không phù hợp với tình hình hiện nay. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia chia sẻ những kết quả nghiên cứu, nhận xét, đánh giá khách quan về vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở Việt Nam. Kết quả Hội thảo góp phần cung cấp những luận cứ khoa học làm cơ sở để tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới hoạt động báo chí, xuất bản để báo chí, xuất bản phát huy tốt hơn nữa vai trò trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

Hơn 80 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý báo chí, xuất bản được in giới thiệu trong Kỷ yếu hội thảo đã phân tích, làm rõ nhiều nội dung quan trọng, như: Bối cảnh trong nước, quốc tế tác động đến báo chí, xuất bản, tư tưởng - văn hóa; thực trạng, phương hướng, giải pháp nhằm phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực báo chí, xuất bản và công tác tư tưởng... 

Phát biểu tại Hội thảo, PGS, TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cho rằng, công tác tư tưởng, lý luận góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự chuyển biến" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ vững chắc nền tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, công tác tư tưởng phải đổi mới thật sự về nội dung và cách thức phù hợp với tình hình hiện nay.

Khẳng định vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, nhưng các đại biểu cũng đưa ra một số vấn đề cần chú ý. Một trong những nhiệm vụ về công tác chính trị, tư tưởng được đặc biệt đề cao là phải phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao nhận thức về mọi mặt cho các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. 

Đặc biệt, báo chí, xuất bản cần kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề tư tưởng phát sinh; tích cực đấu tranh phòng, chống các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đấu tranh loại bỏ nhiều thông tin sai trái, xấu, độc, bịa đặt; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Các đại biểu tham dự Hội thảo cũng đã đóng góp nhiều ý kiến làm rõ những vấn đề bối cảnh trong nước và quốc tế có tác động đến báo chí; thực trạng những vấn đề liên quan đến báo chí; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị nhằm phát huy tối đa vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa ở Việt Nam trong thời gian tới./.

Phương Thúy