Hội thảo khoa học Đề án “Một số giải pháp tăng cường giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý”

15/05/2018 | 15:30 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 15-5-2018, Hội đồng khoa học Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học Đề án “Một số giải pháp tăng cường giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý” do đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Vụ trưởng Vụ Địa phương II làm Chủ nhiệm. Dự hội thảo có các đồng chí: Trần Tiến Hưng, Ủy viên UBKT Trung ương; đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy Hà Nam, Vĩnh Phúc; đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Viện Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương.

Quang cảnh Hội thảo.

Từ nhiều nhiệm kỳ qua, Trung ương Đảng đã ban hành các quy định về trách nhiệm của đảng viên trong việc kê khai tài sản, thu nhập nhưng lồng ghép vào nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Song, trong thời gian qua, việc kê khai tài sản vẫn còn mang tính hình thức; việc công khai bản kê khai tài sản chưa được thực hiện nghiêm túc; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền chưa chủ động tiến hành xác minh tài sản của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về kê khai tài sản còn hạn chế. Do vậy, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Chỉ thị 33, ngày 3-1-2014 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cu thống nhất nhận thức, phát huy tính tự giác, trung thực và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc kê khai tài sản. Xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là tiêu chí để đánh giá cán bộ, tổ chức và người đứng đầu.

Kê khai và giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, về phía Nhà nước, Luật Phòng, chống tham nhũng hiện hành có một mục quy định về vấn đề này, coi đó là một phần của chính sách phòng ngừa tham nhũng. Quy định về minh bạch tài sản bước đầu tập trung chủ yếu thông qua việc yêu cầu về kê khai tài sản, thu nhập. Ngoài ra có đề cập đến giải pháp về kiểm soát thu nhập nhưng vẫn ở giai đoạn nghiên cứu. Các quy định mang tính pháp lý này được áp dụng cho một diện rộng người có chức vụ, quyền hạn, gồm cả đảng viên và người ngoài Đảng. Tuy nhiên, vấn đề này được đánh giá là hình thức, không giúp cho cơ quan chức năng giám sát được biến động tài sản, thu nhập của đảng viên cán bộ, công chức.

Để khắc phục tình trạng trên và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Quy định s 30, ngày 26-7-2016 v thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; theo đó Trung ương đã thống nhất bổ sung trách nhiệm, quyền hạn của UBKT là “UBKT các cấp có nhiệm vụ giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định đối với cấp ủy viên và cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Tiếp đó, Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái v tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ yêu cầu: “Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải trình và giám sát việc tăng giảm tài sản của cán bộ, đảng viên. Cơ quan đề xuất đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải tiến hành thẩm định, xác minh, đánh giá tỉnh trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai theo quy định”. Tiếp đó, ngày 23-5-2017 Bộ Chính trị ban hành Quy định số 85-QĐ/TW về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Đây là một trong những bước tiến mới trong sự lãnh đạo và phân công của Đảng. Đồng thời là giải pháp quan trọng không chỉ khắc phục tình trạng hình thức trong kê khai tài sản, thu nhập trong thời gian qua, mà còn tạo ra một bước chuyển mới trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, sẽ phát sinh một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập...

Do vậy, việc nghiên cứu để đưa ra các giải pháp giải pháp tăng cường giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý trong thời gian tới là yêu cầu cấp bách, tạo nền móng vững chắc nhằm giải quyết những vấn đề cơ bản đang đặt ra hiện nay.

Đề án được kết cấu thành 3 chương: Chương I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về kê khai tài sản và giám sát kê khai tài sản; Chương II: Thực trạng công tác kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; Chương III: Một số giải pháp chủ yếu tăng cường giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã có những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng của Đề án.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Vinh cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu; sẽ tiếp thu, hoàn thiện, để Đề án đạt được mục đích nghiên cứu là đề xuất các giải pháp chủ yếu, có tính khả thi nhằm tăng cường giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý trong thời gian tới (năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030).

Trọng Đức