Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương: Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tiễn

30/01/2019 | 15:19 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, Hội đồng Khoa học Cơ quan (KHCQ) UBKT Trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác của Cơ quan và của Hội đồng KHCQ đề ra.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội đồng KHCQ đã chủ động tham mưu UBKT Trung ương tiến hành tổng kết thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học nhiệm kỳ 2010 - 2015 và tham mưu ban hành Kế hoạch nghiên cứu khoa học của UBKT Trung ương giai đoạn 2016 - 2020. Hằng năm, Hội đồng KHCQ bám sát định hướng của Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương (KHCCQĐTW) và căn cứ kế hoạch và chương trình công tác của UBKT Trung ương và Cơ quan UBKT Trung ương để xây dựng chương trình công tác hằng năm. Các nội dung nghiên cứu khoa học bám sát định hướng của Hội đồng KHCCQĐTW và nhiệm vụ chính trị của Cơ quan.

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về hoạt động nghiên cứu khoa học giữa Hội đồng Khoa học Tạp chí Cộng sản và Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương.

Trong năm 2018, các đề tài nghiên cứu khoa học đã tập trung vào ba chủ đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, đó là: Kiểm soát quyền lực; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và công tác kiểm tra, giám sát; Kiểm tra, giám sát việc thu hồi tài sản do tham nhũng mà có và giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên có chức vụ, quyền hạn.

Công tác điều hành của Hội đồng KHCQ thường xuyên bảo đảm bám sát kế hoạch và tiến độ, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất; phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng kịp thời; các thành viên Hội đồng đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với nhiệm vụ. Luôn duy trì được không khí hoạt động nghiên cứu khoa học trong nội bộ Cơ quan; một số đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và một số cán bộ trong Cơ quan bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vẫn tích cực tham gia thực hiện các đề tài, đề án.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Cơ quan UBKT Trung ương đã đăng ký với Hội đồng KHCCQĐTW nghiên cứu thực hiện 11 đề tài, đề án (7 đề tài và 4 đề án); đăng ký với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Đề tài Độc lập cấp Nhà nước: “Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đổi với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam” do Đồng chí Trần cẩm Tú, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Chủ nhiệm Đề tài.

Hội đồng KHCQ đã đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo 4 ban chủ nhiệm đề tài, trong đó có 1 đề tài đã được Hội đồng KHCCQĐTW nghiệm thu chính thức, đạt loại xuất sắc; 3 đề tài, đề án đã hoàn thiện Hồ sơ gửi Hội đồng KHCCQĐTW xem xét, ra quyết định nghiệm thu chính thức. Đã chỉ đạo 3 ban chủ nhiệm đề tài năm 2018 triển khai theo tiến độ đã được phê duyệt. Hội đồng KHCQ cũng đã phối hợp với Vụ Nghiên cứu tham mưu lãnh đạo Cơ quan chỉ đạo các vụ, đơn vị đăng ký thực hiện 4 đề tài năm 2019 theo chỉ tiêu phân bổ của Hội đồng KHCCQĐTW.

Phối hợp với Vụ Nghiên cứu, thành viên của Hội đồng đã tham gia ý kiến vào dự thảo nội dung các quy định quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định ban hành theo thẩm quyền, trong đó có một số văn bản quan trọng như: Quy định số 30, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Quyết định 102, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định 86-QĐ/TW, ngày 1-6-2017 của Bộ Chính trị quy định giám sát trong Đảng; Báo cáo sơ kết 6 năm thực hiện Kết luận số 72, ngày 17-5-2010 của Bộ Chính trị khóa X về "Chiến lược công tác kiếm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020”; trình Bộ Chính trị ban hành Thông báo số 38, ngày 3-8-2017 về tiếp tục thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020; Quy định số 01, ngày 10-5-2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng, chống tham nhũng; Quy định số 109, ngày 3-1-2018 của Ban Bí thư về kiểm tra của tổ chức đảng với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Quy định số 07, ngày 28-8-2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

Hiện nay, HĐKH Cơ quan đang tham gia ý kiến xây dựng: Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58, ngày 7-5-2007 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế về chế độ kiếm tra, giám sát công tác cán bộ; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Quy định về trách nhiệm, thẩm quyền của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Hội đồng KHCQ cũng đã phối hợp với Vụ Nghiên cứu tham mưu UBKT Trung ương và Thủ trưởng Cơ quan tổ chức một số cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học ở một số địa phương, đơn vị để lấy ý kiến tham gia vào dự thảo một số đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương. Tham mưu tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm từ kết quả triển khai một số cuộc kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay để làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho cán bộ Cơ quan UBKT Trung ương nghiên cứu, sinh hoạt chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là kinh nghiệm về phát hiện và tham mưu kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm…

Tuy nhiên, Hội đồng KHCQ vẫn còn một số mặt hạn chế, tồn tại: Chưa làm tốt công tác động viên, khuyến khích cán bộ trong Cơ quan tích cực đăng ký tham gia thực hiện đề tài, đề án, nghiên cứu khoa học; việc phối hp với các cấp ủy, UBKT các cấp trực thuộc Trung ương trong phối hp nghiên cứu khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học về công tác kim tra, giám sát, kỷ luật đảng còn có hạn chế; một s đề tài, đề án đăng ký, chất lượng đề cương thuyết minh còn hạn chế, tư duy tìm tòi, phát hiện điểm mới trong nghiên cứu chưa sâu sắc; chương trình tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm khoa học với một số hội đồng khoa học các cơ quan Đảng ở Trung ương theo kế hoạch đã đề ra chưa được nhiều.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI và XII; trong đó có các Nghị quyết Trung ương khóa XII; bám sát sự chỉ đạo của Hội đồng KHCCQĐTW và UBKT Trung ương, Hội đồng KHCQ tham mưu giúp lãnh đạo Cơ quan và UBKT Trung ương chỉ đạo triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời gian tới tập trung vào các nhiệm vụ chính sau:

Phối hợp với các vụ, bộ phận chức năng của Cơ quan tham mưu UBKT Trung ương: Tham gia xây dựng khung chương trình và tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng và xây dụng giáo trình đào tạo cử nhân Ngành Kiểm tra Đảng.

Rà soát để hưóng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện, nghiệm thu, thanh quyết toán các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học theo đúng quy định của Cơ quan và của Hội đồng KHCCQĐTW.

Hướng dẫn các vụ, đơn vị đăng ký xây dựng bản thuyết minh, dự trù kinh phí thực hiện đề tài, đề án theo đúng tiến độ quy định; đổi mới công tác nghiên cứu, xây dựng đề tài, đề án nhằm nâng cao chất lượng theo định hướng của Hội đồng KHCCQĐTW. Đề nghị Thường trực UBKT Trung ương, lãnh đạo Cơ quan quan tâm tạo điều kiện để các vụ, đơn vị đăng ký thực hiện một số đề án, chuyên đề cấp Cơ quan về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để tháo gỡ và giải quyết một số yêu cầu nhiệm vụ cấp thiết, cụ thể.

Phối hợp với Vụ Nghiên cứu, một số vụ theo dõi lĩnh vực, địa bàn tham mưu, giúp UBKT Trung ương tổ chức một số hội nghị, hội thảo, trao đổi tọa đàm khoa học chuyên đề để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Chủ động phối hợp với Tạp chí Kiểm tra và Vụ Nghiên cứu để tuyên truyền, công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, các đề tài, đề án, tổ chức hội thảo theo chuyên đề. Xã hội hóa các sản phẩm nghiên cứu thành sách tham khảo.

Tham mưu Thủ trưởng Cơ quan đề xuất ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài, đề án khoa học đã được nghiệm thu vào thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng. Hướng dẫn các ban chủ nhiệm đề tài, đề án đăng ký bản quyền và xã hội hóa các sản phẩm nghiên cúu.

Tích cực tham gia các hoạt động sinh hoạt khoa học, hội nghị, hội thảo do Hội đồng KHCCQĐTW tổ chức; nghiên cứu, học tập kinh nghiệm nghiên cứu khoa học với một số hội đồng khoa học cơ sở trực thuộc Hội đồng KHCCQDDTWW và một số địa phương.

Duy trì hoạt động, sinh hoạt của Hội đồng theo đúng Quy chế hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên Hội đồng thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Thực hiện việc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban và của Hội đồng KHCCQĐTW để thực hiện nhiệm vụ có kết quả…

Trọng Đức