Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

05/08/2020 | 14:52 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 5-8-2020, Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT Trung ương; Khuất Thị Yến, Chánh Văn phòng Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và các đồng chí thành viên Hội đồng Khoa học Cơ quan. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên UBKT Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương đã triển khai công tác theo đúng kế hoạch; phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng; huy động được các đồng chí lãnh đạo Cơ quan, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và cán bộ trong Cơ quan đăng ký và tham gia thực hiện các đề tài, đề án.

Bộ phận Thường trực của Hội đồng Khoa học Cơ quan tại Vụ Nghiên cứu đã đôn đốc, hướng dẫn các ban chủ nhiệm đề tài, đề án triển khai thực hiện việc nghiên cứu và thanh quyết toán theo tiến độ: Đôn đốc 3 ban chủ nhiệm đề tài, đề án năm 2019 giải ngân kinh phí, xây dựng, hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và tổ chức hội thảo, xin ý kiến chuyên gia, hoàn thiện hồ sơ và sản phẩm nghiên cứu để trình Thủ trưởng Cơ quan quyết định nghiệm thu cấp cơ sở; trong đó có 1 đề án đã có quyết định nghiệm thu vào cuối tháng 7 năm 2020. Thành viên Hội đồng phối hợp với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật biên tập, xuất bản một số cuốn sách từ việc biên tập kết quả nghiên cứu của các đề tài đã được nghiệm thu.

Các đồng chí thành viên Hội đồng cũng đã tham gia ý kiến vào dự thảo nội dung các quy định quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để trình cấp trên xem xét, quyết định ban hành theo thẩm quyền. Tham mưu, giúp UBKT Trung ương đề xuất nội dung cần nghiên cứu trong Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030, gửi Hội đồng Lý luận Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp phát biểu tại Hội nghị.

6 tháng cuối năm 2020, Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương tập trung vào các nhiệm vụ chính: Hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và cấp cơ sở năm 2019; tham mưu lãnh đạo UBKT Trung ương sử dụng sản phẩm của các đề tài nghiên cứu chất lượng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị; chuyển thể các kết quả nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu ứng dụng trong thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Triển khai thực hiện các đề tài, đề án năm 2020; đôn đốc việc sưu tầm tài liệu nghiên cứu, viết thuyết minh đề tài, đề án nghiên cứu năm 2021; chủ trì, phối hợp tổ chức một đến hai hội thảo, tọa đàm khoa học. Phối hợp với Vụ Nghiên cứu, các tổ biên tập tham mưu giúp Ủy ban phát hành tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đối tượng kiểm tra viên; nghiên cứu xây dựng tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho đối tượng kiểm tra viên chính và kiểm tra viên cao cấp.

Tiếp tục nghiên cứu để thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản của Trung ương và UBKT Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tham mưu triển khai Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, các văn bản phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá cao công tác nghiên cứu khoa học của Hội đồng từ đầu nhiệm kỳ đến nay và trong 6 tháng đầu năm 2020. Công tác nghiên cứu đã giúp UBKT Trung ương tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng sát với tình hình thực tế; giúp UBKT Trung ương xây dựng, ban hành đầy đủ các quy định, quy trình phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Đồng chí đề nghị, trong 6 tháng cuối năm Hội đồng Khoa học Cơ quan tiếp tục triển khai làm tốt công tác, bám sát chương trình, kế hoạch đã đề ra. Công tác nghiên cứu chú trọng việc hướng tới phục vụ Đại hội XIII của Đảng; tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương xây dựng các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho nhiệm kỳ tới. Đồng chí cũng chỉ ra những bất cập, hạn chế trong thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng mà Hội đồng cần quan tâm nghiên cứu hoàn thiện.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu của Hội đồng Khoa học Cơ quan; nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiên cứu khoa học; đề xuất một số nội dung để công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục có nhiều đóng góp hiệu quả cho công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nói riêng, công tác xây dựng Đảng nói chung.

Quang cảnh Hội nghị.

Trọng Đức