Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương: Nghiên cứu khoa học phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Ngành Kiểm tra Đảng

03/01/2019 | 13:22 PM

Xem với cỡ chữ

Năm 2018, Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác của Cơ quan và của Hội đồng Khoa học Cơ quan đề ra. Các nội dung nghiên cứu khoa học đã bám sát định hướng của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và nhiệm vụ chính trị của Cơ quan. Công tác điều hành của Hội đồng Khoa học Cơ quan bám sát kế hoạch và tiến độ, kết hp chặt chẽ giữa nhiệm vụ thường xuyên nhiệm vụ đột xuất; phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng kịp thời; các thành viên Hội đồng đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với nhiệm vụ. Đã huy động được các đồng chí Lãnh đạo Cơ quan, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và một số cán bộ trong Cơ quan tham gia thực hiện các đề tài, đề án.

Hội thảo khoa học Đề tài “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng với kiểm soát quyền lực ở nước ta theo tinh thần Đại hội XII của Đảng” do đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học Cơ quan đã phối hp với Vụ Nghiên cứu đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo 4 ban chủ nhiệm đề tài (1 đề tài năm 2016 và 3 đề án năm 2017 nghiệm thu năm 2018) triển khai đúng tiến độ. Chỉ đạo 3 ban chủ nhiệm đề tài năm 2018 triển khai theo tiến độ đã được phê duyệt, tổ chức hội thảo và nghiệm thu cấp sở. Trong năm, Cơ quan đã đăng ký và được Bộ Khoa học - Công nghệ ký hp đồng thực hiện Đề tài độc lập cấp nhà nước năm 2018: Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong phòng chống tham nhũng, do đng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Chủ nhiệm Đ tài. Hiện Đề tài đang được triển khai thực hiện theo Kế hoạch nghiên cứu.

Hội đồng Khoa học Cơ quan đã phối họp với Vụ Nghiên cứu tham mưu lãnh đạo Cơ quan chỉ đạo các vụ, đơn vị, đăng ký thực hiện 4 đề tài năm 2019. Hướng dẫn các ban chủ nhiệm đề tài, đề án đăng ký, hoàn thiện bản thuyết minh và dự trù kinh phí thực hiện.

Các đồng chí Thành viên của Hội đồng đã tham gia ý kiến vào dự thảo nội dung các quy định quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định ban hành theo thẩm quyền như: Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10-5-2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng, chống tham nhũng; Quy định số 109, ngày 3-1-2018 của Ban Bí thư về kiểm tra của t chức đảng với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên (sửa đổi Quy định số 55-QĐ/TW); Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định số 263-QĐ/TW, ngày 8-10-2014 về xử lý kỷ luật t chức đảng vi phạm; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58, ngày 7-5-2007 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế về chế độ kim tra, giám sát công tác cán bộ; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kim tra, giám sát của Đảng; Quy định về trách nhiệm, thẩm quyền của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kim tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng…

Hội đồng khoa học cũng đã phối hp với Vụ Nghiên cứu tham mưu giúp Ủy ban và Thủ trưởng Cơ quan tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học ở một số địa phương, đơn vị để lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương. Bên cạnh đó, các đồng chí trong Hội đồng đã tích cực viết bài đăng trên các báo, tạp chí về công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh ngăn chặn đấy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên... Phối hp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên tập, xuất bản cuốn sách: Quy định của Bộ Chỉnh trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”; phối hp với Tạp chí Kiểm tra xuất bản 2 cuốn sách Hỏi đáp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng” và Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và những vấn đề cần nắm vững đ thực hiện của UBKT các cấp.

Năm 2019 là năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI và XII; trong đó có Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 khóa XII; bám sát sự chỉ đạo của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và UBKT Trung ương, Hội đồng Khoa học Cơ quan tham mưu giúp lãnh đạo Cơ quan và Ủy ban chỉ đạo triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2019, cụ thể:

Phối hợp với Vụ Nghiên cứu, các tổ biên tập tham mưu giúp y ban: Tham gia xây dựng khung chương trình và tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng và xây dựng giáo trình đào tạo cử nhân Ngành Kiểm tra Đảng. Tổ chức một số hội nghị, hội thảo, trao đổi tọa đàm khoa học chuyên đề để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tham mưu chuẩn bị nội dung trình cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung công tác kiểm tra, giám sát phù họp với yêu cầu trong tình hình mới và chuẩn bị tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Rà soát để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện, nghiệm thu, thanh quyết toán các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học năm 2017 đúng quy định. Đôn đốc, kim tra tiến độ thực hiện và giải ngân kinh phí đối với các đề tài, đề án năm 2018 và hoàn thành thủ tục đăng ký thực hiện đề tài, đề án năm 2019. Hướng dẫn các vụ, đơn vị đăng ký xây dựng bản thuyết minh, dự trù kinh phí thực hiện đề tài, đề án năm 2019; đổi mới công tác nghiên cứu, xây dựng đề tài, đề án nhằm nâng cao chất lượng.

Phối hp với Tạp chí Kiểm tra và Vụ Nghiên cứu để tuyên truyền, công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, các đề tài, đề án, tổ chức hội thảo theo chuyên đề. Xã hội hóa các sản phm nghiên cứu thành sách tham khảo.

Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài, đề án khoa học đã được nghiệm thu vào thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Hướng dẫn các ban chủ nhiệm đề tài, đề án đăng ký bản quyền và xã hội hóa các sản phẩm nghiên cứu.

Tích cực tham gia các hoạt động sinh hoạt khoa học, hội nghị, hội thảo do Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức; nghiên cứu, trao đổi và học tập kinh nghiệm nghiên cứu khoa học của một số hội đồng khoa học cơ sở trực thuộc Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và một số địa phương

Trọng Đức