Hội đồng khoa học Cơ quan UBKT Trung: Nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn công tác

21/08/2019 | 15:21 PM

Xem với cỡ chữ

Năm 2019, Hội đồng khoa học (HĐKH) Cơ quan UBKT Trung ương bám sát định hướng của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng Khoa học Cơ quan và Kế hoạch, chương trình công tác của Cơ quan năm 2019, tập trung nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn công tác của Cơ quan UBKT Trung ương.

 Cụ thể, HĐKH Cơ quan UBKT Trung ương đã tham mưu giúp UBKT Trung ương và Thủ trưởng Cơ quan tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học để lấy ý kiến của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị… tham gia vào dự thảo một số đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, như: Quyết định số 179-QĐ/TW, ngày 25-2-2019 của Bộ Chính trị quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; trình Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhiệm kỳ 2016-2021, định hướng, chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng… Trình Thường trực UBKT Trung ương dự thảo nội dung 2 Đề án: Sửa đổi, bổ sung Quy trình giải quyết khiếu nại và Quy định về việc thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng của UBKT Trung ương.

Đồng thời, HĐKH Cơ quan UBKT Trung ương đã tích cực hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác nghiên cứu khoa học: Đôn đốc, hướng dẫn 4 ban chủ nhiệm đề tài năm 2017, 2018 triển khai việc thực hiện nghiên cứu theo tiến độ; đôn đốc 3 Ban chủ nhiệm đề tài, đề án năm 2019 triển khai hoàn thiện nội dung các chuyên đề theo đề cương gợi ý hoàn thiện trong Quý III-2019; đăng ký thực hiện 6 đề tài, đề án năm 2020. Nội dung các đề tài, đề án đều bám sát lý luận, thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Ngoài ra, một số đồng chí thành viên HĐKH Cơ quan tham gia Đề tài độc lập cấp Nhà nước “Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam” do đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Chủ nhiệm Đề tài.

HĐKH Cơ quan UBKT Trung ương đã làm tốt công tác quản lý, điều hành đối với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Cơ quan. Không chỉ vậy, còn động viên, khuyến khích cán bộ, công chức tích cực, chủ động tham gia nghiên cứu khoa học với việc thực hiện các đề tài, đề án. Qua đó nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ giúp cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cơ quan./.

An Bình