Hoà Bình: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

17/07/2019 | 15:05 PM

Xem với cỡ chữ

Trong những năm qua, UBKT Tỉnh ủy Hoà Bình đã quan tâm và thường xuyên tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. UBKT Tỉnh uỷ đã thành lập Ban Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền bám sát Kế hoạch 26-KH/TU ngày 23-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Quy chế phối hợp và kế hoạch phối hợp tuyên truyền năm 2019 để triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, quy định của cấp uỷ và UBKT cấp trên và của cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đến các tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân theo nội dung Thông báo Kết luận số 226-TB/TW, ngày 3-3-2-009 của Ban Bí thư và hướng dẫn của UBKT Trung ương về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền của UBKT Tỉnh uỷ Hoà Bình đã xây dựng và ban hành 2 văn bản về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Kế hoạch phối hợp tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. UBKT Tỉnh uỷ Hoà Bình đã phối hợp với Tạp chí Kiểm tra, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoà Bình, Báo Hoà Bình để thực hiện việc tuyên truyền các hoạt động và kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Hình thức tuyên truyền chủ yếu: Đăng tải tin, bài trên tạp chí, báo in, phát thanh, truyền hình, các trang thông tin điện tử…

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoà Bình đã chỉ đạo, hướng dẫn các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tham mưu thường trực cấp uỷ xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng về công tác kiểm tra, giám sát với nhiều hình thức phong phú như: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã định hướng cho các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; Tuyên truyền, cổ động trên các phương tiện pa nô, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn…

UBKT Tỉnh ủy Hoà Bình phối hợp với Báo Hoà Bình tổ chức duy trì chuyên mục “Hỏi-đáp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng”. Đăng tải các bài viết tuyên truyền những kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, UBKT các cấp trong tỉnh; biểu dương các tập thể, cá nhân điểnhình tiên tiến trong phong trào thi đua và những gương người tốt, việc tốt; việc phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và trả lời, giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo…

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đặc biệt là việc công khai kết luận, kết quả kiểm tra, giám sát sau các kỳ họp của UBKT các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng đã giúp các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua việc phối hợp tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của cấp uỷ và UBKT các cấp trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần định hướng dư luận; giúp cán bộ, đảng viên gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; UBKT các cấp thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao./.

Thu Hoài