Công tác kiểm tra thúc đẩy hoàn thành xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội huyện Tiểu Cần (Trà Vinh)

12/01/2021 | 14:05 PM

Xem với cỡ chữ

Đảng bộ huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) có 46 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 3,8 nghìn đảng viên (trong đó có 667 đảng viên dân tộc Khmer).Trong nhiệm kỳ  2015 - 2020, cấp ủy và UBKT từ huyện đến cơ sở đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụchính trị trọng tâm, với trọng điểm là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Dương Văn Thanh, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tiểu Cần cho biết: Xác định việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao và Chỉ thị 15-CT/TU của BTV Tỉnh ủy, là nhiệm vụ trọng tâm, BTV Huyện ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện và các ban, ngành liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Để góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đã phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, làm cho Tiểu Cần sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Tiểu Cần cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2018 - 2020, “Năm không, ba sạch”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mô hình “Nông dân sản xuât, kinh doanh giỏi”, “Câu lạc bộ môi trường”... Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có liên quan. Chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát thường xuyên, định kỳ để đánh giá kết quả thực hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với cơ sở.

UBKT Huyện ủy đã tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phân công thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn các xã để kịp thời kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện. Ban Chỉ đạo đã phối hợp tổ chức 38 cuộc giám sát, đánh giá kết quả thực hiện 20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và 8 tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn 9 xã; 2 cuộc giám sát đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn xã Phú Cần. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn phối hợp với đoàn công tác của tỉnh rà soát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao của 6 xã đã đăng ký; rà soát nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn 9 xã. Cùng với đó, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT từ huyện đến cơ sở thường xuyên kiểm tra, thanh tra và giám sát các hoạt động lĩnh vực môi trường, xây dựng đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là đối với việc xây dựng không phép, sai quy hoạch, sai phép; cơ sở kinh doanh vi phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm,… đáp ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chỉ thị 15-CT/TU của BTV Tỉnh ủy.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của BTV Huyện ủy, cũng như sự kiểm tra, giám sát, đôn đốc sát sao của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT từ huyện đến cơ sở, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Tiểu Cần đã về đích đúng kế hoạch, hệ thống kết cấu hạ tầng - kinh tế xã hội của Tiểu Cần tiếp tục được đầu tư phát triển; các lĩnh vực thương mại, dịch vụ có bước chuyển biến tích cực; diện mạo đô thị cơ bản được hình thành, nông thôn có nhiều đổi mới, vệ sinh môi trường được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng cao; hệ thống chính trị được đổi mới, kiện toàn...

Ngoài ra, để bảo đảm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cũng như Kế hoạch số 72-KH/HU của Huyện ủy về “tổ chức nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá trong năm 2018 và các năm tiếp theo”, BTV Huyện ủy đã thành lập 6 tổ kiểm tra, tiến hành kiểm tra hằng năm đối với việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 và Kế hoạch số 72 gắn với các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Chỉ đạo cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện. BTV Huyện ủy đã kiểm tra 4 tổ chức đảng và 4 đảng viên; giám sát 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên. Cấp ủy và UBKT đảng ủy cấp cơ sở kiểm tra 11 tổ chức đảng, 2 đảng viên; giám sát 33 tổ chức đảng, 42 đảng viên. Với việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc sát sao của cấp ủy và UBKT từ huyện đến cơ sở đối với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện Tiểu Cần đã thực hiện thành công 3 nhiệm vụ đột phá như Kế hoạch số 72-KH/HU của BTV Huyện ủy đã đề ra; giải quyết kịp thời các vấn đề mà nhân dân quan tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.

Hải Hà