Cơ quan UBKT Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

26/07/2019 | 21:02 PM

Xem với cỡ chữ

Chiều 26-7-2019, Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Bùi thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan; đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên UBKT Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan; đồng chí Tô Duy Nghĩa, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí: Thành viên UBKT Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cơ quan, các đồng chí lãnh đạo, kiểm tra viên cao cấp thuộc các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương...

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã thông qua dự thảo Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đảng ủy Cơ quan, thủ trưởng Cơ quan đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, dân chủ; động viên, tạo điều kiện để cán bộ, công chức hoàn thành kế hoạch công tác đề ra. Các vụ chức năng đã tập trung nghiên cứu, xây dựng, tham mưu Ủy ban trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục ban hành một số quy định, nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; sớm xây dựng và thực hiện Chương trình kiểm tra năm 2019 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chương trình, kế hoạch của Ủy ban và Cơ quan UBKT Trung ương.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Đồng thời tham mưu Ủy ban thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và kế hoạch công tác; nhất là chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra kết luận khách quan, chính xác, kịp thời và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị của UBKT Trung ương trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng; góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hoạt động của Cơ quan và các vụ, đơn vị tiếp tục có nhiều đổi mới; lãnh đạo Cơ quan sâu sát, quyết liệt, linh hoạt trong điều hành, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Việc duy trì giao ban định kỳ của Thủ trưởng Cơ quan đã kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn trong công tác, góp phần thúc đẩy các đơn vị tích cực, chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác xây dựng nội bộ Cơ quan được chú trọng; thực hiện bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bố trí cán bộ đúng năng lực và yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ bằng việc phân công tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát. Chủ động khảo sát, nghiên cứu, tổng hợp các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Điều lệ Đảng và phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để báo cáo, đề xuất Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Tô Quang Thu quán triệt Quy định số 195-QĐ/TW.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương quán triệt Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18-6-2019 của Ban Bí thư quy định về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Lãnh đạo và cán bộ Vụ địa phương VII  tham dự Hội nghị tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh.

Các ý kiến phát biểu, thảo luận tại Hội nghị cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo, đồng thời làm rõ thêm những kết quả đạt được, nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ và kiến nghị những vấn đề cần giải quyết để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Lãnh đạo và cán bộ Vụ Địa phương V tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác 6 tháng đầu năm của Cơ quan. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen, các vụ, đơn vị đã chủ động triển khai và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch bảo đảm thời gian, tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc đề ra; số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tăng so với cùng kỳ năm 2018; các cuộc kiểm tra đã đi vào những lĩnh vực, địa bàn phức tạp, dễ phát sinh sai phạm và luôn gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Sau kiểm tra đã xử lý nghiêm, đúng người, đúng lỗi phạm, chưa có trường hợp đảng viên bị thi hành kỷ luật khiếu nại. Chất lượng giám sát được nâng lên rõ rệt; công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm tra tài chính đã được chủ động thực hiện; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, thông báo kết luận các kỳ họp của Ủy ban đã có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, được dư luận đồng tình, niềm tin của nhân dân đối với Ngành Kiểm tra Đảng ngày càng được củng cố.

Tuy nhiên, đồng chí cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế: Chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các vụ, đơn vị chưa đồng đều; trình độ, năng lực, kinh nghiệm, phương pháp làm việc của một số cán bộ còn hạn chế…

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra cần tập trung làm tốt các công việc phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các vụ, đơn vị bám sát kế hoạch năm của Cơ quan, rà soát lại việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tăng cường nắm tình hình cơ sở để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBKT Trung ương đối với UBKT cấp dưới. Yêu cầu Vụ Nghiên cứu và Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu, tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong thực hiện nhiệm vụ địa phương kiến nghị về sắp xếp tổ chức bộ máy. Đồng chí mong muốn toàn thể cán bộ, công chức Cơ quan tiếp tục thường xuyên rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

PV