Cà Mau thực hiện Quy chế 58 về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ đạt kết quả tích cực

17/04/2018 | 13:42 PM

Xem với cỡ chữ

Thực hiện Quy chế 58 của về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (ban hành kèm theo Quyết định số 58-QĐ/TW, ngày 7-5-2007 của Bộ Chính trị - gọi tắt là Quy chế 58), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt thực hiện. Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị mở rộng triển khai đến các đồng chí là Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; trưởng phòng, phó trưởng phòng nghiệp vụ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo ban cán sự đảng, đảng đoàn; bí thư, phó bí thư huyện ủy, thành ủy, đảng ủy và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện Quy chế 58: Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; các quy trình kiểm tra, giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp trong tỉnh; Chỉ thị của Tỉnh ủy về đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; các quyết định ban hành quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng giữa UBKT Tỉnh ủy với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đơn vị có liên quan…

Từ năm 2008 đến hết quý I-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 12 tổ chức và 8 đảng viên; giám sát chuyên đề 2 tổ chức và 6 đảng viên. UBKT Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 18 tổ chức đảng và 30 cấp ủy viên các cấp; giám sát chuyên đề 66 tổ chức đảng và 43 cấp ủy viên các cấp. Cấp huyện và cơ sở kiểm tra 1.945 tổ chức đảng và 1.953 đảng viên (có 1.328 cấp ủy viên các cấp); giám sát chuyên đề 2.525 tổ chức đảng và 2.740 đảng viên (có 2.741 cấp ủy viên các cấp). Qua kiểm tra, giám sát phát hiện 90 tổ chức đảng và 367 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 154 đảng viên.

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Quy chế 58, công tác cán bộ nói chung, công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng, kỷ luật, chế độ, chính sách cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử nói riêng được thực hiện ngày càng chặt chẽ; năng lực, sở trường công tác của đội ngũ cán bộ, công chức được phát huy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khánh Hưng