Cà Mau tập trung triển khai thực hiện các Hướng dẫn về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp

20/02/2020 | 14:29 PM

Xem với cỡ chữ

Tháng 2-2020, UBKT các cấp tỉnh Cà Mau tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và đạt được những kết quả quan trọng: Kiểm tra 1 đảng ủy viên cơ sở khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát 26 tổ chức đảng (4 đảng uỷ cơ sở và 22 chi bộ) và 1 chi ủy viên; giải quyết tố cáo đối với 1 đảng uỷ viên cơ sở. Cấp uỷ, UBKT có thẩm quyền thi hành kỷ luật 20 đảng viên (có 1 đảng ủy viên cơ sở và 5 chi ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 14, cảnh cáo 5, khai trừ ra khỏi Đảng 1 trường hợp; trong đó, ban thường vụ đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ kỷ luật 1 đảng viên, UBKT huyện ủy kỷ luật 2 đảng viên, đảng ủy cơ sở kỷ luật 10 đảng viên, chi bộ kỷ luật 7 đảng viên.

Rà soát cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, cán bộ dự nguồn cấp ủy bị tố cáo phải giải quyết; đảng viên bị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, UBKT thi hành kỷ luật từ năm 2015 đến nay theo Hướng dẫn số 07, ngày 12-12-2019 của UBKT Trung ương hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, UBKT các cấp tập trung triển khai thực hiện các Hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Hướng dẫn số 08, ngày 14-2-2020 về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 09, ngày 14-2-2020 về cơ cấu tổ chức và số lượng uỷ viên UBKT của đảng uỷ cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở thuộc Đảng bộ Quân đội; Hướng dẫn số 10, ngày 15-2-2020 về cơ cấu tổ chức và số lượng uỷ viên UBKT của đảng uỷ cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở trong Công an nhân dân. Triển khai, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; phối hợp các ban đảng tham mưu cấp uỷ tiến hành kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch của cấp uỷ cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Khánh Hưng

(UBKT Tỉnh uỷ Cà Mau)