Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

27/11/2020 | 16:32 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 27/11/2020, tại Hà Nội, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các đồng chí bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; bí thư các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên UBKT Trung ương; các đồng chí chủ nhiệm UBKT các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác kim tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đã được Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp đặc biệt coi trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối Đảng và Nhà nước.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương đã ban hành nhiều văn bản quy định, hướng dẫn quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt. Công tác phối hp giữa UBKT với các tổ chức đảng có liên quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; UBKT Trung ương đã phối hp tốt với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, nhất là trong việc trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến dấu hiệu vi phạm của cán bộ diện Trung ương quản lý…

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận Hội nghị.

Trong nhiệm kỳ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã kiểm tra 264.201 tổ chức đảng và 1.224.146 đảng viên. Các đảng bộ kiểm tra nhiều là: Quân ủy Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, An Giang, Đắk Lắk, Bình Định, Đồng Nai… Cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề 183.993 tổ chức đảng và 528.652 đảng viên, trong đó 154.176 đồng chí là cấp ủy viên các cấp (tăng 41,6% t chức, 27,5% đảng viên, 10,3% cp ủy viên so với nhiệm kỳ XI); UBKT các cấp giám sát 124.469 tổ chức đảng và 185.731 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 15.920 tổ chức đảng và 47.701 đảng viên, trong đó có 23.432 đảng viên là cp ủy viên. Đặc biệt, ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBKT Trung ương đã chọn những điểm “nóng”, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội để tiến hành kiểm tra như: Công tác cán bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (vụ Formosa Hà Tĩnh); quản lý, sử dụng đất đai; quản lý vốn, tài sản, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Thép Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Ngân hàng BIDV…) hoặc như vụ việc Trịnh Xuân Thanh… UBKT Trung ương đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc kiểm tra, xử lý các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, kể cả kiểm tra cách cấp đến các tổ chức đảng, đảng viên ở cấp huyện và cơ sở có nhiều dư luận về dấu hiệu vi phạm nhưng địa phương khó làm.

UBKT các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 209.263 tổ chức đảng; kiểm tra 172.126 t chức đảng về thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh và thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. UBKT các cấp nhận được 104.419 đơn, thư tố cáo, phản ánh đối với tổ chức đảng và đảng viên. Cấp ủy và UBKT các cấp đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 3 tổ chức đảng và 1.034 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 1.329 tổ chức đảng và 69.600 đảng viên. UBKT các cấp thi hành kỷ luật 17.610 đảng viên.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và UBKT các cấp thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn UBKT, cơ quan UBKT; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp cơ bản đủ về số lượng và bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tăng cường, UBKT Trung ương đã mở 17 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra đảng; UBKT các cấp đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 337.444 đồng chí là cấp ủy viên các cấp và cán bộ kiểm tra. Công tác thông tin, tuyên truyền được đổi mới, kịp thời; việc công khai kết quả các kỳ họp của UBKT trên các phương tiện thông tin đại chúng được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm theo dõi và đồng tình ủng hộ. Công tác nghiên cứu khoa học được chú trọng, UBKT Trung ương đã nghiên cứu 21 đề tài, đề án…

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương trình bày Báo cáo tổng kết tại Hội nghị.

Tại Hội nghị đã có 6 ý kiến tham luận của các đồng chí Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc làm rõ thêm những kết quả đạt được của các địa phương, đơn vị cũng như những mặt còn hạn chế, bất cập; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của địa phương, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là công tác kim tra, giám sát có nhiều chuyn biến mạnh mẽ, được trin khai quyết liệt, bài bản, có bước đột phá. Kết quả đó cho thấy, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp đã th hiện quyết tâm chính trị cao, chủ động đề ra nhiu chủ trương, biện pháp đ lãnh đạo, chỉ đạo, t chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kim tra, giám sát, kỷ luật đảng nói riêng. Hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng nói chung cũng như Ngành Kim tra nói riêng đã góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn, đy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và đấu tranh phòng, chng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn sự trong sạch của Đảng, giữ vng nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đu của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII ca Đảng đã đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ những kết quả Ngành Kiểm tra Đảng đã làm được trong nhiệm kỳ qua, đó là: Các cấp uỷ, t chức đảng, UBKT các cấp đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung triển khai, t chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đại hội đng bộ các cấp. Trên cơ sở đó đã sớm cụ th hoá nghị quyết đại hội bằng chương trình hành động thực hiện công tác kim tra, giám sát. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác kim tra, giám sát ca cp ủy, t chức đảng và UBKT các cấp có chuyn biến mới, chủ động hơn, kịp thời hơn, bám sát tình hình thực tiễn và công tác xây dựng Đảng. Đã chủ động, thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ kim tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định Điều lệ Đảng, s lượng các cuộc kim tra, giám sát năm sau cao hơn năm trước và tăng nhiều so với nhiệm kỳ XI. Nội dung đã tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Cht lượng, hiệu quả các cuộc kim tra, giám sát được nâng lên, có chuyn biến rõ rệt. UBKT các cấp đã góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng. Các cấp uỷ, t chức đảng đã quan tâm sắp xếp tổ chức, kiện toàn bộ máy, xây dựng chương trình hoạt động, quy chế làm việc; ch động thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điu lệ Đảng; giải quyêt tốt một số việc tồn đọng từ nhiệm kỳ truớc, trong đó có cả những việc rt phức tạp. Làm tốt công tác kim tra, giám sát phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và nhân sự Đại hội đại biu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đội ngũ cán bộ kiểm tra, đặc biệt là các đồng chí y viên UBKT Trung ương rất bản lĩnh, quyết liệt trong thm tra, xác minh đối với những việc khó đã tn tại từ lâu; đã làm rất thận trọng, xác định và chỉ rõ được đúng, sai; tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét xử lý kỷ luật thấu tính, đạt lý; xử lý một người cứu muôn người, rất nhân văn!

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh và biu dương kết quả mà cấp ủy, t chức đảng, UBKT các cấp đạt được trong công tác kim tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát, đó là: Không ít địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành kim tra, giám sát còn chiếu lệ, hình thức, làm cho xong, dẫn đến hiệu lực, hiệu qua thp, chưa đủ sức răn đe; vẫn còn tình trạng n nang, né tránh, đùn đy, không nghiêm túc khi phát hiện thấy vi phạm, khuyết đim. Một số cấp uỷ, t chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ chưa coi trọng đúng mức công tác kiêm tra, giám sát, chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và đích thân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; một số cấp uỷ chưa thực sự quan tâm, chưa tạo điều kiện cho UBKT thực hiện đầy đ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đng. Việc xác định nội dung kim tra, giám sát ca một s cp ủy, t chức đảng còn dàn trải, chưa thực sự đi vào các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực hoặc nhng vấn đề đang gây bức xúc địa phương, cơ quan, đơn vị. Sự phối hợp công tác giữa UBKT với các cơ quan có liên quan có lúc, có việc thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên, hiệu quả thấp...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, trong thời gian tới cùng với việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các văn bn ca Đảng về công tác kim tra, giám sát; phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ XIII mà Báo cáo tại Hội nghị đã nêu, cấp uỷ, t chức đảng và UBKT các cp cn tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục đy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cấp uỷ, t chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác kim tra, giám sát. Công tác kim tra, giám sát phi được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn là chính; kết hp chặt chẽ gia xây và chống. Bên cạnh việc phát huy hiệu quả công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, cần tăng cường nâng cao chất lượng công tác kim tra chấp hành và công tác giám sát. Tăng cường giám sát việc sử dụng quyền lực của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu. Tập trung chỉ đạo kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực, địa bàn dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng. Khi đã phát hiện có du hiệu vi phạm phải kịp thời kim tra, giải quyết dứt đim; kết luận rõ ràng, minh bạch; xử lý công tâm, khách quan. Các cấp uỷ, nhất là người đứng đầu, phải t chức thực hiện tốt công tác kim tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp uỷ, t chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kim tra, giám sát; tập trung lãnh đạo, ch đạo, tạo sự chuyn biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn trong công tác kiêm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị mình, khắc phục được tình trạng n nang, né tránh, ngại va chạm trong công tác kiếm tra, giám sát. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra; phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kim tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ kiểm tra phải là những "Bao Công" của thời đại mới, phải là những chiến sỹ kiên cường, có bản lĩnh, phải liêm, sạch, phải tự đấu tranh với chính mình... để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, trong giai đoạn tới đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát cần phải được đẩy mạnh hơn. Đồng chí đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp nghiên cứu kỹ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và dựa vào nghị quyết đại hội đảng bộ, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí đề nghị UBKT Trung ương tiếp thu, giải quyết hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương trao Cờ thi đua tặng 19 tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhân dịp này, UBKT Trung ương tặng Cờ thi đua  cho 19 tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016-2020; tặng Bằng khen cho 27 tập thể đạt thành tích xuất sắc; tặng Bằng khen cho 6 phòng của Cơ quan UBKT Trung ương có thành tích xuất sắc; tặng Bằng khen cho 38 cá nhân có thành tích xuất sắc của Cơ quan UBKT Trung ương; tặng Bằng khen cho 38 đồng chí nguyên Chủ nhiệm, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; Mai Trực, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương trao Bằng khen tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Trọng Đức