Bài phát biểu của đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019

10/01/2020 | 15:24 PM

Xem với cỡ chữ

Kính thưa đồng chí Trần Quốc Vượng, y viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư,

Kính thưa các đồng chí y viên Bộ Chính trị, y viên Ban Bí thư,

Kính thưa các đồng chí,

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị của chúng ta đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo tồng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 với 8 ý kiến thảo luận, đóng góp rất tâm huyết và trách nhiệm cao.

Hội nghị vinh dự được đón các đồng chí y viên Bộ Chính trị, y viên Ban Bí thư, y viên Ban Chấp hành Trung ương đã dành thời gian tới dự. Đặc biệt, đồng chí Trần Quốc Vượng, y viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và có bài phát biểu quan trọng, chỉ đạo định hướng sâu sắc và nhấn mạnh nhiều vấn đề đối với công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ngành Kiểm tra xin nghiêm túc tiếp thu và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư và các ý kiến đóng góp tại Hội nghị.

Kính thưa các đồng chí,

Năm 2019, tuy còn gặp nhiều khó khăn, thử thách, song chúng ta đã đạt được những kết quả rất toàn diện trên tất cả các mặt, các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp tích cực của Ngành Kiểm tra Đảng. Trong năm qua, toàn Ngành Kiểm tra đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; vị thế và uy tín của Ngành Kiểm tra ngày càng được nâng lên.

Bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, chúng ta nhận thy công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn có những hạn chế, khuyết đim cần được khắc phục như đã nêu trong Báo cáo và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, nhất là phát biểu chỉ đạo của đng chí Thường trực Ban Bí thư.

Kính thưa các đồng chí,

Năm 2020 có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là năm din ra đại hội đảng bộ các cp, tiến tới Đại hội đại biu toàn quc ln thứ XIII của Đảng. Là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Đảng, UBKT các cấp cần xác định nhiệm vụ tham gia phục vụ đại hội đảng bộ các cp là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suôt từ nay cho đến hết nhiệm kỳ, góp phn cùng toàn Đảng t chức đại hội thành công tốt đẹp.

Hội nghị cơ bản thống nhất, đồng tình cao với các phương hướng nhiệm vụ năm 2020 như đã nêu trong Báo cáo. Trên cơ sở quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, tôi đề nghị cấp ủy và UBKT các cấp tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả một s nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm; đề ra những giải pháp đng bộ, mnh mẽ, quyết liệt hơn nữa đ lãnh đạo, chỉ đạo và t chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, phải tạo điều kiện thuận lợi và là ch dựa vững chc đ UBKT các cp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.                                                     

Cấp ủy kịp thời xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát các đảng bộ trực thuộc trong lãnh đạo, chỉ đạo trin khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 35 của B Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biêu toàn quc ln thứ XIII của Đảng (theo Chương trình kim tra năm 2020 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa mới được thông qua, quý I năm nay Ban Bí thư sẽ tiến hành kiểm tra đi với 63/63 tỉnh, thành ủy và các t chức đảng trực thuộc Trung ương).

Thứ hai, trên cơ sở các quy định của Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương, UBKT các cp tiến hành rà soát chương trình, kế hoạch công tác còn lại của nhiệm kỳ này; khn trương xây dựng chương trình công tác trong năm 2020 sát với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị mình, có trọng tâm, trọng điểm và có tính khả thi cao đ t chức thực hiện có hiệu quả, tập trung vào việc phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, nhất là các nội dung chun bị phục vụ đại hội.

Thứ ba, UBKT các cấp triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao với quyết tâm chính trị cao hơn, quyết liệt hơn, hiệu lực, hiệu quả hơn, khắc phục cho được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Đối với tổ chức đảng, cần tập trung kiểm tra, giám sát những nơi có biu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, bè phái, cục bộ, vi phạm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, mua sắm tài sản, đầu tư công, công tác tổ chức cán bộ và những vi phạm mới phát sinh, những vấn đề gây bức xúc trong xã hội...

Đối với đảng viên, cần tập trung kiểm tra, giám sát đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, những cán bộ được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp uỷ khoá tới có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyn hóa”; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, “lợi ích nhóm”; vi phạm các quy định về trách nhiệm nêu gương...

Thứ tư, tập trung giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại, trước hết là đối với những tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức đại hội.

Qua kiểm tra và giải quyết tố cáo, phải kịp thời kết luận, xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và kết thúc trước ngày khai mạc đại hội 25 ngày làm việc đối với cấp cơ sở và 30 ngày làm việc đối với cấp trên cơ sở theo quy định.

Tăng cường sự chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng theo Quy định số 195 của Ban Bí thư để tạo chuyển biến tích cực, toàn diện, rõ rệt hơn nữa trong toàn Ngành.

Thực hiện nghiêm quy định về cung cấp thông tin cho báo chí sau mỗi kỳ họp UBKT nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn cảnh tỉnh sai phạm.

Thứ năm, phi hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cp ủy cùng cấp làm tốt công tác thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội. Chủ động phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tư cách đại biểu, vi phạm về nguyên tắc, thủ tục bầu cử để kịp thời kiểm tra, xem xét kết luận./.