Bắc Kạn tập trung đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

22/08/2019 | 09:14 AM

Xem với cỡ chữ

Thực hiện chủ trương về đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10-5-2017 về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2021.

Để thực hiện tốt chủ trương này, tỉnh Bắc Kạn đã phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát, góp ý kiến vào việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Phát huy dân chủ trong sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ tại các xã, thôn, tổ theo Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh...

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sau 3 năm thực hiện Đề án này, kết quả đạt được như sau: Các cơ quan chuyên môn, giúp việc cấp ủy, chính quyền đã giảm 108 đầu mối, 32 trưởng phòng và tương đương; các đơn vị sự nghiệp công lập giảm 58 đơn vị, 69 phòng chuyên môn, 18 cấp trưởng và phó phòng, 15 vị trí kế toán và 3 hợp đồng lao động 68.

Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố cũng được khẩn trương thực hiện; sau sáp nhập đã giảm 14 xã và 114 thôn, tổ dân phố. Với một tỉnh miền núi có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, quy mô dân số rất nhỏ gần 31 vạn người như tỉnh Bắc Kạn thì việc thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị rất có ý nghĩa và hiệu quả thiết thực.

Hải Hà