Đơn thư khiếu nại, tố cáo vẫn phức tạp

28/12/2018 | 11:49 AM

Xem với cỡ chữ

Năm 2018, Vụ Đơn thư - Tiếp đảng viên và công dân, Cơ quan UBKT Trung ương đã tiếp nhận 7.193 đơn (tăng 1.714 đơn, 23,8% so với năm 2017); trong đó có 3.152 đơn tố cáo, phản ánh; 85 đơn khiếu nại kỷ luật đảng; 3.956 đơn khiếu nại khác.

Theo quy định, Vụ Đơn thư - Tiếp đảng viên và công dân đã phân loại, cập nhật sổ sách theo dõi, cập nhật phần mềm quản lý đơn thư và xử lý 7.193 đơn, trong đó: Chuyển các tổ chức, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết 324 đơn; hướng dẫn, trả đơn 9 trường hp; nghiên cứu, phân loại, cập nhật phần mềm kiểm tra Đảng, lưu tại Vụ 6.860 đơn do gửi nhiều lần, gửi nhiều người, đơn thư trùng lặp, gửi nhiều nơi (trong đó có các tổ chức thẩm quyền giải quyết) và các đơn khác...

Vụ Đơn thư - Tiếp đảng viên và công dân cũng đã tiếp 118 lượt đảng viên và công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (tăng 61 lượt, 51,6 % so với năm 2017); trong đó, đảng viên 14 lượt, công dân 104 lượt. Tiếp nhận 2 đơn, hướng dẫn 116 lượt đảng viên và công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Thông qua công tác xử lý đơn, thư; tiếp đảng viên và công dân cho thấy tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, đơn thư được gửi đến nhiều nơi, nhiều cấp, nhiều ngành tạo sức ép cho các cơ quan, tổ chức đảng, Nhà nước, trong đó có UBKT Trung ương. Đơn, thư phát sinh ngày càng tăng và tập trung vào thời điểm diễn ra các kỳ họp Quốc hội, các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương. Nội dung khiếu nại chủ yếu về lĩnh vực liên quan đến đất đai như: Thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, tranh chấp nhà đất… Nội dung tố cáo chủ yếu liên quan đến cán bộ vi phạm: Tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên, thực hiện nhiệm vụ được giao, lợi dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi cá nhân, lợi ích nhóm; tố cáo người đứng đầu các cơ quan đảng, chính quyền bao che cho tổ chức đảng, đảng viên vi phạm để từ đó khiếu nại nội dung liên quan đến lợi ích của người tố cáo; trù dập người tố cáo, đấu tranh với các sai phạm, tiêu cực của địa phương… Nội dung khiếu nại kỷ luật đảng chủ yếu do chưa đồng ý với kết luận của cơ quan có thẩm quyền đối với đảng viên vi phạm, từ đó khiếu nại bị xử lý hình thức kỷ luật nặng, oan sai…

Qua công tác xử lý đơn, thư; tiếp đảng viên và công dân; Vụ Đơn thư - Tiếp đảng viên và công dân đã tham mưu giúp UBKT Trung ương kịp thời xem xét, giải quyết những kiến nghị, phản ánh, tố cáo, khiếu nại của người dân, đảng viên, tổ chức đảng;  xử lý đơn, thư theo quy định.

Sa Lan

Phó Vụ trưởng Vụ Đơn thư - Tiếp đảng viên và công dân