Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng bộ thành phố Thái Nguyên

02/08/2018 | 12:58 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 1-8-2018, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên UBKT Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Đảng bộ thành phố Thái Nguyên về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị. 

Quang cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tới đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc 76 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Bám sát theo chỉ đạo của cấp trên, các cấp ủy đảng đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 và Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường sự nêu gương của cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai Nghị quyết và Chỉ thị được chú trọng thực hiện, qua đó đã xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết bước đầu đã góp phần đấu tranh, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của thành phố, tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra yêu cầu đại diện lãnh đạo Đảng bộ thành phố Thái Nguyên giải trình, làm rõ một số nội dung: Việc công khai, dân chủ trong quá trình thực hiện kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên; công tác đánh giá cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thành phố có liên hệ với việc nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; việc gợi ý kiểm điểm với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có hiệu quả, chuyển biến gì; công tác chỉ đạo quản lý đất đai, tài sản công…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được bước đầu của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Đảng bộ thành phố tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nghị quyết, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý những sai phạm của cán bộ, đảng viên. Tập trung rà soát, bổ sung nhận diện và chỉ rõ những suy thoái của cán bộ, đảng viên và sớm có phương án khắc phục.

(Theo baothainguyen.org.vn)