Đoàn khảo sát của UBKT Trung ương làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổng kết Quy định số 30-QĐ/TW

09/09/2020 | 07:59 AM

Xem với cỡ chữ

Ngày 8/9/2020, Đoàn khảo sát của UBKT Trung ương có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổng kết Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Các đồng chí: Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT Trung ương; Lê Công Thành, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các bên trao đổi, thống nhất đánh giá: Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, UBKT các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Hằng năm, thông qua tổ chức quán triệt, tập huấn nghiệp vụ, tổ chức thực hiện các chương trình công tác kiểm tra đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy viên các cấp, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra Đảng. Các thành viên Ban cán sự đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; nghiêm túc chấp hành các quyết định, yêu cầu của các cơ quan cấp trên khi được kiểm tra, giám sát. Ban cán sự đảng Bộ trao đổi, thống nhất với Đảng ủy Bộ chỉ đạo xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất có liên quan đến công tác kiểm tra Đảng. Đồng thồi, Ban cán sự đảng Bộ đã chỉ đạo Thanh tra Bộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị thuộc Bộ. Quan tâm củng cố, kiện toàn UBKT Đảng ủy Bộ và UBKT của các cấp ủy trực thuộc, ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Bộ và các ban của Đảng ủy theo dõi địa bàn để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Ban cán sự đảng Bộ cũng nhận thấy việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW gặp một số khó khăn nhất định và kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hơn, cụ thể: Ban cán sự đảng Bộ lãnh đạo công tác kiểm tra nhưng không có bộ máy giúp việc cụ thể; UBKT Đảng ủy Bộ chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm, công tác chuyên môn nhiều nên việc thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra, giám sát gặp nhiều khó khăn; lúng túng trong việc tổ chức mô hình Văn phòng Đảng - Đoàn thể; lãnh đạo công tác kiểm tra của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ gặp khó khăn hoặc chưa hiệu quả đối với một số đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ nhưng đóng trên các địa bàn do tỉnh ủy, thành ủy quản lý về công tác Đảng.

Đoàn khảo sát ghi nhận các kiến nghị đồng thời trao đổi, hướng dẫn Ban cán sự đảng Bộ cách thức lãnh đạo công tác kiểm tra được bảo đảm đúng quy định và đạt hiệu quả. Đồng chí Lê Công Thành, đại diện Ban cán sự đảng Bộ cảm ơn Đoàn khảo sát và tiếp thu các ý kiến của Đoàn sẽ chỉ đạo hoàn thiện các quy định, quy chế làm việc, quy chế phối hợp đúng quy định, theo hướng cụ thể hóa các quy định của Trung ương và phân công thành viên Ban cán sự đảng Bộ rõ hơn trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Ngô Thị Thành An

(Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương)