Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn: Qua kiểm tra kịp thời chấn chỉnh vi phạm

12/08/2019 | 14:08 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, cấp ủy các cấp tỉnh Bắc Kạn đã kiểm tra 710 tổ chức đảng và 1.073 đảng viên (trong đó có 364 cấp ủy viên). Nội dung kiểm tra về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện những điều đảng viên không được làm và một số nội dung khác. Qua kiểm tra, kết luận 21 tổ chức đảng, 51 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung được kiểm tra, trong đó 8 tổ chức đảng và 37 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, đã nhắc nhở, yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng, 1 đảng viên; thi hành kỷ luật 5 đảng viên. Giám sát chuyên đề 417 tổ chức đảng, 671 đảng viên (có 264 cấp ủy viên),

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 8 tổ chức đảng và 59 đảng viên (có 20 cấp ủy viên); kết luận 7 tổ chức đảng, 52 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 32 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 524 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng đối với 99 tổ chức đảng; qua kiểm tra đã nhắc nhở, chấn chỉnh 40 tổ chức đảng còn hạn chế, khuyết điểm, thực hiện chưa tốt công tác này. Kiểm tra việc thu, chi ngân sách và sản suất kinh doanh 19 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí 365 tổ chức đảng. Giám sát 347 tổ chức đảng, 285 đảng viên (có 195 cấp ủy viên)…

Cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và 355 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 224; cảnh cáo 74; cách chức 11; khai trừ ra khỏi Đảng 46 đảng viên./.

Hải Hà