Đảng bộ thành phố Chí Linh (Hải Dương): Công tác kiểm tra, giám sát góp phần vào thành công đại hội đảng bộ các cấp

14/08/2020 | 11:01 AM

Xem với cỡ chữ

Đảng bộ thành phố Chí Linh (Hải Dương) có 64 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 19 đảng bộ phường, xã) với hơn 10 nghìn đảng viên. Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm và công tác xây dựng Đảng của địa phương; trong 6 tháng đầu năm 2020, cấp ủy, UBKT các cấp từ thành phố đến cơ sở đã chú trọng thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thành phố Chí Linh  trên đường đổi mới và phát triển.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Quốc Thưởng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Chí Linh cho biết, ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy đã quyết liệt chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp tập trung triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Đảng, của UBKT Trung ương (Hướng dẫn số 07, 08-HD/UBKTTW) về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và đề án nhân sự UBKT cấp cơ sở và thành phố. UBKT Thành ủy tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên; giải quyết đơn, thư liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ cấp cơ sở và thành phố; giải quyết một số điểm có dư luận bức xúc liên quan đến cán bộ. Cùng với đó, BTV Thành ủy ban hành Quyết định thành lập Đoàn hướng dẫn đại hội cấp cơ sở để giám sát, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội nhiệm kỳ bảo đảm tiến độ, yêu cầu; đôn đốc các đơn vị thực hiện thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính chị của địa phương, đơn vị. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng đề án nhân sự UBKT đảng ủy bảo đảm số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn; tiến hành quy trình nhân sự, rà soát tiêu chuẩn chính trị  ủy viên UBKT như đối với nhân sự cấp ủy. Kết quả đến nay BTV Thành ủy đã chuẩn y ủy viên UBKT và các chức danh của UBKT đối với 36 đảng bộ trực thuộc Thành ủy, theo đó: Hầu hết chức danh chủ nhiệm do đồng chí phó bí thư kiêm nhiệm; phó chủ nhiệm do đồng chí cấp ủy viên đảm nhiệm; riêng cấp xã, UBKT bố trí 3 thành viên theo Đề án 01-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy và Quyết định 36/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương.  

Thực hiện nhiệm vụ theo Điều 30, Điều lệ Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị, BTV Thành ủy đã ban hành quyết định kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/ThU của Thị ủy (nay là Thành ủy) về xây dựng tuyến phố văn minh và công dân thân thiện, giai đoạn 2015 - 2020, đối với 4 đảng viên thuộc diện quản lý và 8 đảng ủy phường; các cấp ủy cơ sở đã kiểm tra 5 đảng viên là cấp ủy viên. Kết quả kiểm tra đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của các cá nhân và tập thể có liên quan; yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; có biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế; có giải pháp triển khai thành công đề án theo kế hoạch.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của của Đảng, trong 6 tháng đầu năm 2020, Thành ủy thành phố và cấp ủy cơ sở đã tiến hành giám sát công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2025 đối với 87 tổ chức đảng. Kết quả các cấp uỷ cơ sở đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW: Công tác chuẩn bị đại hội bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu; việc xây dựng văn kiện được thực hiện đúng trình tự; việc tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố Chí Linh được tổ chức tốt; công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn, quy trình, dân chủ, khách quan...

Trao đổi về kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác thẩm tra nhân sự đại hội tại địa phương, đồng chí Tô Văn Sang, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Chí Linh cho biết: Công tác thẩm tra nhân sự  62 cấp ủy trực thuộc thành ủy phục vụ đại hội đảng bộ nhiệm kỳ có khối lượng công việc rất lớn đối với cơ quan UBKT Thành ủy. Để bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác thẩm tra, cũng như đáp ứng kịp thời công tác tham mưu giúp BTV Thành ủy, UBKT Thành ủy đã chủ động, tích cực phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, và Công an thành phố rà soát toàn bộ hồ sơ nhân sự cấp xã, phường. Qua rà soát, kịp thời phát hiện, đưa ra khỏi danh sách nhân sự các trường hợp không đủ kiều kiện, tiêu chuẩn; trong đó có xã phải xử lý 2 trường hợp (1 liên quan đến việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp; 1 liên quan đến đạo đức, lối sống, có hành vi bạo lực gia đình); công an đã kịp thời phát hiện một số trường hợp cán bộ vi phạm từ nhiều năm trước nhưng chưa bị xử lý kỷ luật đảng theo quy định (trong thời gian đi học, tham gia đánh bài ăn tiền, bị công an bắt và bị xử phạt hành chính). Nhờ làm tốt công tác thẩm tra hồ sơ nhân sự đã góp phần quan trọng tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; bầu một lần đủ số lượng cấp ủy, đúng cơ cấu, chất lượng. Công tác thẩm tra tư cách 234 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Chí Linh nhiệm kỳ 2020 - 2025 được hoàn tất. Đây là tiền đề quan trọng góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố.     

Cùng với làm tốt công tác tham mưu cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trong 6 tháng đầu năm 2020, UBKT Thành ủy và các UBKT đảng ủy cơ sở đã quyết liệt chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. UBKT Thành ủy đã kiểm tra 4 đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, UBKT thành ủy và cơ sở triển khai giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên; trước hết là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với 19 đảng viên và 40 tổ chức đảng.

Sâu sát cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và địa phương; kịp thời giải quyết dứt điểm các điểm nóng, các vấn đề dư luận xã hội bức xúc trên địa bàn; cấp ủy và UBKT các cấp thành ủy Chí Linh đã thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Hải Hà