Đảng bộ huyện Hoài Nhơn (Bình Định): Xây dựng dân chủ, đoàn kết qua thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng

08/04/2020 | 13:42 PM

Xem với cỡ chữ

Huyện Hoài Nhơn (Bình Định) có diện tích 420,84km2, gồm 15 xã và 2 thị trấn, dân số hơn 212 nghìn người; Đảng bộ huyện có 71 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 8.300 đảng viên. Để nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng và đảng viên, Đảng bộ huyện đã chú ý đến nâng chất lượng công tác xây dựng Đảng, trong đó thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và công tác chất vấn, trả lời chất vấn trong Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp huyện Hoài Nhơn kiểm tra 291 tổ chức đảng, 15.218 đảng viên (có 3.908 cấp ủy viên); giám sát 133 tổ chức đảng, 28 đảng viên. Giải quyết tố cáo 1 tổ chức đảng 2 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với 2 đảng viên.

UBKT các cấp chủ động phát hiện, kiểm tra 10 tổ chức đảng và 39 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó, UBKT Huyện ủy kiểm tra 6 tổ chức đảng và 11 đảng viên (10 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý); kết luận, tất cả tổ chức đảng, đảng viên đều có khuyết điểm, vi phạm, đến mức phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 23 đảng viên. Đặc biệt, những năm qua, ngoài việc phát hiện dấu hiệu vi phạm qua kiểm tra đảng viên chấp hành, công tác giám sát, thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình, thì việc lấy phiếu khảo sát để phát hiện dấu hiệu vi phạm đã được UBKT Huyện ủy Hoài Nhơn đánh giá là một cách làm có hiệu quả. Với việc lấy phiếu khảo sát đã giúp UBKT các cấp có được những thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Phiếu khảo sát để phát hiện dấu hiệu vi phạm được UBKT Huyện ủy thống nhất theo mẫu với các nội dung phù hợp cho từng loại đối tượng cần khảo sát. Từ những phiếu khảo sát này, những năm qua, có những cuộc khảo sát mang lại nhiều thông tin có giá trị giúp cấp ủy nắm bắt thông tin, là cơ sở để thẩm định, xác minh và quyết định kiểm tra.

Bên cạnh đó, công tác chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng được huyện quan tâm và tổ chức thực hiện tốt nên đã nhiều chuyển biến tích cực, phát huy hiệu quả cao. Huyện ủy và đảng ủy cơ sở đã thực hiện 68 cuộc chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng; trong đó, Huyện ủy thực hiện 1 cuộc. Nội dung chất vấn tập trung vào các lĩnh vực: Đầu tư, xây dựng cơ bản; thu, chi tài chính; đất đai; tài nguyên khoáng sản, môi trường; phòng, chống tội phạm; xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện nghĩa vụ quân sựQua việc chất vấn và trả lời chất vấn đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy; tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch; đề cao chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp ủy viên; xây dựng đoàn kết, nhất trí trong Đảng và thể hiện được tính dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy.

Đồng chí Phạm Trương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn cho biết: Trong thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là quan điểm chỉ đạo tập trung kiểm tra, giám sát vào những nghị quyết chuyên đề, chính sách mới; những ngành, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Trọng tâm là kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương VI, VII (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận 156 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Gắn việc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và trách nhiệm của người đứng đầu; chấp hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; công tác tổ chức cán bộ; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đổi mới phương pháp, cách thức nắm tình hình, tăng cường giám sát tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng. Thường xuyên bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Ngư dân làng chài mưu sinh trên biển ở xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn.

Lương Đức