Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình xử lý nghiêm đảng viên vi phạm

09/04/2020 | 10:31 AM

Xem với cỡ chữ

Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình hiện 1.207  đảng viên sinh hoạt tại 27 chi bộ, đảng bộ cơ sở (8 đảng bộ cơ sở với 41 chi bộ trực thuộc và 19 chi bộ cơ sở). Ban Chấp hành Đảng bộ công an tỉnh có 27 đồng chí với 8 đồng chí tham gia Ban Thường vụ và 7 đồng chí trực tiếp làm công tác của UBKT. Nhận thức vai trò, vị trí, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ Công an tỉnh Hòa Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chủ động xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra trong từng giai đoạn.

Năm 2019, UBKT Đảng ủy đã tham mưu Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai kịp thời các văn bản của Đảng và cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; triển khai thực hiện quy trình, hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của cấp ủy và UBKT các cấp. Sơ tổng kết các chuyên đề bảo đảm thời gian, chất lượng; phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương, Tỉnh ủy và UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đến làm việc tại Đảng bộ, đều được đánh giá thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng xây dựng lực lượng. Cụ thể đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng; xử lý đảng viên liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình...

Xác định vấn đề rèn luyện phẩm chất chính trị của người cán bộ là cốt lõi, UBKT Đảng ủy Công an đã tổ chức thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32, Điều lệ Đảng. Ban Thường vụ đã kiểm tra, giám sát chuyên đề 27 lượt (7 tổ chức đảng và 8 đảng viên; giám sát trực tiếp 5 tổ chức đảng, 7 đảng viên). Nội dung tập trung về việc thực hiện tăng cường trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ đảng viên trước hết là người đứng đầu, thủ trưởng các đơn vị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; về thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy... UBKT Đảng ủy cũng đã làm tốt công tác giám sát thường xuyên đối với 27 tổ chức đảng trong việc thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ bảo đảm An ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an. Tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng, 9 đảng viên; xem xét thi hành kỷ luật đối với 14 đảng viên; kiểm tra 3 tổ chức đảng cấp dưới thực hiệm nhiệm vụ kiểm tra giám sát; giám sát chuyên đề 3 tổ chức và 8 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng 3 tổ chức.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên trong việc về xử lý đảng viên, cán bộ liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh cũng đã khẩn trương thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 8 đảng viên có con được nâng điểm trái pháp luật và xem xét xử lý kỷ luật đối với 12 đảng viên là thành viên các Ban của Hội đồng thi. Qua kiểm tra đã kết luận có tổng số 15 đảng viên có sai phạm, quyết định xử lý kỷ luật: Cảnh cáo 3 đảng viên; khiển trách 12 đảng viên. Tiến hành kỷ luật khiển trách 1 chi bộ do có nhiều đảng viên vi phạm liên quan đến thực hiện nhiệm vụ bảo vệ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Ngoài ra, đã thi hành kỷ luật 9 đảng viên do vi phạm các quy định về đạo đức, lối sống, quy trình công tác, điều lệnh Công an nhân dân. Việc thi hành kỷ luật đảng viên bảo đảm đúng phương châm, thẩm quyền, thủ tục và quy trình theo quy định của Đảng. Đảng viên bị thi hành kỷ luật nghiêm túc chấp hành quyết định thi hành kỷ luật, không có khiếu nại về quyết định kỷ luật đảng. Đảng bộ Công an tỉnh không có tổ chức đảng bị tố cáo.

Công an tỉnh Hòa Bình tăng cường kiểm tra chống dịch Covid 19.

Cùng với việc tham mưu cấp ủy, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Hòa Bình còn đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế phối hợp với UBKT các huyện, thành ủy trên địa bàn. Thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình liên quan đến cán bộ chiến sỹ công an huyện, thành phố để kịp thời phát hiện cán bộ là đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Phối hợp 4 UBKT huyện ủy, thành ủy là: Cao Phong, Kỳ Sơn, Hòa Bình, Mai Châu, Đà Bắc tổ chức kiểm tra chuyên đề. Qua kiểm tra đã kiến nghị khắc phục các khuyết điểm trong xây dựng, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các đảng bộ công an các huyện, thành phố.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công an Hòa Bình còn một số hạn chế như: Một số tổ chức đảng xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát chưa phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tế của chi bộ, đảng bộ;  công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ chưa được nhiều, ý thức rèn luyện tu dưỡng của một số đảng viên chưa cao nên còn có vi phạm.

Để khắc phục tình trạng này và tiến tới tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, UBKT Công an tỉnh cần tiếp tục tiến hành một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Đổi mới nội dung, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát. Tăng cường công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên các tổ chức đảng, đảng viên, kịp thời phát hiện, kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện các kết luận kiểm tra, kết quả giám sát của cấp ủy, UBKT. Đổi mới phương thức lề lối làm việc, thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ do Đảng ủy giao. Hướng dẫn tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại chi bộ,đảng bộ. Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo đảng viên, tổ chức đảng và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; xử lý kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng có vi phạm đúng quy định. Thực hiện các chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội đảng các cấp trong Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Tổng kết công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2015-2020; Xây dựng chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025, Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy. Duy trì thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT các huyện, thành ủy. Tổng kết Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT các huyện, thành ủy và xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, thành ủy, giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT các huyện, thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Phương Thúy