Đà Nẵng thực hiện Quy chế 58 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

16/04/2018 | 10:49 AM

Xem với cỡ chữ

Thực hiện Quy chế 58 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; từ năm 2008 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra 2.588 tổ chức đảng, 7.277 đảng viên (kể cả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm); giám sát 2.534 tổ chức đảng, 1.473 đảng viên về công tác cán bộ. Qua kiểm tra, kết luận 240 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 13 đảng viên...

Cấp ủy các cấp đã duy trì kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với công tác cán bộ thông qua nhiều hình thức: Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi địa bàn, lĩnh vực công tác, trực tiếp kiểm tra, giám sát các hoạt động ở địa bàn được phân công phụ trách; tham gia các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết để nắm tình hình, kịp thời phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm để chấn chỉnh, không để khuyết điểm trở thành vi phạm. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm đánh giá mức độ tín nhiệm các vị trí cán bộ đảm nhận. Thực hiện nghiêm túc Quy chế chất vấn trong Đảng tại các kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Duy trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ. Định kỳ, đột xuất, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét và giải quyết các đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác cán bộ. Vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ được thực hiện nghiêm túc, thông qua việc thiết lập đường dây nóng, hòm thư góp ý để đảng viên và nhân dân tham gia giám sát cán bộ trong việc thực thi công vụ...

Lương Đức