UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng bộ các cấp

24/03/2020 | 10:58 AM

Xem với cỡ chữ

Ngày 12-3-2020, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành Kế hoạch số 27 về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên lần thứ V và các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Với chủ đề: “Phát huy truyền thống tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, UBKT các cấp tỉnh Phú Yên phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, gồm: Tham mưu cấp ủy cùng cấp thực hiện có hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 30, Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy, UBKT cấp trên giao; giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của đảng bộ cấp dưới. Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng.

Đồng thời, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh. Cụ thể, phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đạo đức, phẩm chất trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường kiên định, có trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao; văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; các tổ chức chính quyền, đoàn thể tiêu biểu xuất sắc, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, nhân viên và tập thể đạt “Lao động tiên tiến”. Trong đó, bảo đảm số tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” theo quy định và không có cá nhân vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan kiểm tra Đảng không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nêu; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 125 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các gương điển hình.

L.Đ