Tập trung giải quyết tố cáo phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

07/05/2020 | 13:59 PM

Xem với cỡ chữ

Năm 2020 là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Vì vậy, tình hình tố cáo trong Đảng càng diễn biến phức tạp ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Việc chú trọng giải quyết đơn, thư tố cáo bảo đảm đúng quy định, phục vụ tốt cho việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và nhân sự Trung ương khóa XIII theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kiên quyết đấu tranh với tình trạng lợi dụng dịp tổ chức đại hội để tố cáo sai sự thật, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến nhân sự đại hội là nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm lớn của các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Giải quyết tố cáo trong Đảng nhằm ngăn chặn sai phạm, tăng cường và giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, đồng thời kịp thời minh oan cho tổ chức đảng, đảng viên bị tố cáo sai sự thật hoặc bị vu khống. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác giải quyết tố cáo trước đại hội đảng bộ các cấp là bước đi cần thiết để giải quyết những vấn đề nội tại làm trong sạch tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; giải quyết những nghi kỵ, uẩn khúc trong dư luận xã hội và nội bộ tổ chức đảng; xây dựng và củng cố đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, phát huy dân chủ, trí tuệ trong tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tạo điều kiện, tiền đề cho việc đề ra những quyết sách đúng đắn, bầu ra cấp ủy khóa mới đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ mới.

Trong những năm từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến hết năm 2019, công tác giải quyết tố cáo đã có chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng bước đầu. Nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức và công dân ngày càng được nâng lên; các quy định của Đảng về giải quyết tố cáo tiếp tục được hoàn thiện. Các cơ quan, tổ chức đã quan tâm tập trung giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là giải quyết tố cáo trong Đảng; công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc giải quyết tố cáo được tăng cường; đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. UBKT các cấp nhận được 80.880 đơn, thư tố cáo, phản ánh tổ chức đảng, đảng viên, trong đó, xếp lưu 73.690 đơn, phải giải quyết đơn tố cáo 243 chức đảng và 6.947 đảng viên; đã kết luận tố cáo đúng, có vi phạm 74 tổ chức đảng và 2.467 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng và 1.208 đảng viên. Trong đó, UBKT Trung ương giải quyết tố cáo 4 tổ chức đảng 27 đảng viên(1).

Nhìn chung, việc giải quyết tố cáo trong Đảng đã được cấp uỷ, UBKT các cấp quan tâm, bảo đảm dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, giúp cho đảng viên và tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật nhận rõ sự nghiêm minh về kỷ luật của Đảng. Tuy nhiên, tình hình tố cáo, phản ánh, kiến nghị ngày càng nhiều và diễn biến phức tạp, nội dung tố cáo liên quan đến tham nhũng, hoạt động tư pháp, tôn giáo, lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, cấp giấy chứng quyền sử dụng đất, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư, công tác cán bộ; một số vụ việc manh động, quá khích, có sự kích động, hỗ trợ của các phần tử xấu; cá biệt có trường hợp cực đoan, quyết liệt chống lại người thi hành công vụ... Đối tượng bị tố cáo chủ yếu là cán bộ, công chức, đảng viên vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, người đứng đầu cơ quan, đơn vị dung túng, bao che vi phạm của cấp dưới... Nhiều trường hợp người gửi đơn, thư tố cáo chưa nắm rõ quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước dẫn đến gửi vượt cấp, gửi cùng lúc nhiều cấp, nhiều ngành, đến những tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm giải quyết, gây phức tạp tình hình. Thực trạng đơn, thư tố cáo giấu tên, mạo tên gửi đến cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp chiếm tỷ lệ khá cao, nội dung không vì mục đích xây dựng Đảng mà có ý đồ cá nhân, cố tình bịa đặt, vu khống, nhằm hạ bệ, làm giảm uy tín lẫn nhau, gây mất đoàn kết nội bộ…

Trước mỗi kỳ đại hội đảng bộ các cấp, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta, đẩy mạnh âm mưu lôi kéo cán bộ, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ trong Đảng; tình trạng đơn, thư tố cáo, tán phát thông tin không đúng sự thật dưới mọi hình thức với nhiều mục đích khác nhau diễn ra ngày càng tinh vi, đa dạng, phức tạp. Để xác minh làm rõ các vấn đề, ổn định dư luận xã hội, việc giải quyết tố cáo trong Đảng cần phải được quan tâm thực hiện nghiêm túc, kịp thời, xử lý, kỷ luật đúng người, đúng vi phạm. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư tố cáo nhằm phục vụ tốt đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục chú trọng làm tốt công tác giải quyết đơn, thư tố cáo trong Đảng bảo đảm đúng quy định, phục vụ tốt cho việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, nhất là giữa các cơ quan chức năng trong công tác tiếp đảng viên, công dân, giải quyết tố cáo; thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết dứt điểm tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp. UBKT cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp dưới trong công tác giải quyết đơn, thư tố cáo, nhất là những trường hợp phức tạp, nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới và bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; phối hợp chặt chẽ giữa UBKT với các cơ quan, tổ chức có liên quan để giải quyết đơn, thư tố cáo kịp thời, nghiêm túc, triệt để, không được dìm bỏ hay không giải quyết.

Hai là, các tổ chức đảng có thẩm quyền nâng cao trách nhiệm, giải quyết đơn, thư tố cáo công tâm, khách quan, kịp thời, đúng nguyên tắc, phương châm, quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng; kết luận rõ đúng, sai, chính xác những trường hợp có khuyết điểm, vi phạm, nhất là những trường hợp liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới, đại biểu đi dự đại hội đảng các cấp, nhân sự bổ sung quy hoạch cấp ủy đương nhiệm, cấp ủy khóa mới và bổ sung cấp ủy khóa đương nhiệm làm tiền đề cho nhân sự cấp ủy khóa mới. Trong đó, cần lưu ý những trường hợp tố cáo tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền nhưng chưa xem xét, giải quyết hoặc đang giải quyết nhưng không thể kết thúc trước khi khai mạc đại hội do không đủ thời gian theo quy định cần kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của ban thường vụ cấp ủy cấp mình; đồng thời, báo cáo UBKT cấp trên. Những trường hợp tố cáo có liên quan đến đại hội nhận được trong vòng 25 ngày làm việc đối với cấp ủy cơ sở và 30 ngày làm việc đối với cấp trên cơ sở trở lên tính từ ngày nhận được tố cáo đến ngày khai mạc đại hội thì chưa tiến hành giải quyết, nhưng phải tổng hợp đầy đủ, báo cáo ban thường vụ cấp ủy cấp mình, UBKT cấp trên và chuyển hồ sơ cho UBKT và ban thường vụ cấp ủy khóa mới xem xét, giải quyết. Việc triển khai thực hiện cần bám sát các nội dung, quy định theo Hướng dẫn số 07 ngày 12/12/2019 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quy định số 13 ngày 18/9/2019 của UBKT Trung ương về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân.

Ba là, tập trung giải quyết tố cáo phục vụ đại hội, nhất là đối với nhân sự chuẩn bị bổ sung quy hoạch, bầu cử cấp ủy, UBKT khóa mới. UBKT các cấp phải chủ động thực hiện kế hoạch giải quyết tố cáo phục vụ đại hội đảng bộ cấp mình và đại hội đảng bộ cấp trên; phân công lãnh đạo, cán bộ kiểm tra tiếp nhận đơn, thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị của đảng viên và công dân; phân loại, rà soát để xác định rõ tố cáo không phải giải quyết, tố cáo, phản ảnh gửi đến cơ quan, tổ chức không có thẩm quyền giải quyết.

Căn cứ nội dung tố cáo, đối tượng bị tố cáo và quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử để xác định cụ thể, đầy đủ những tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết. Chú ý nắm tình hình đối với những đơn, thư giấu tên nhưng có nội dung, chứng cứ, con người cụ thể, rõ ràng, kết hợp với các kênh thông tin khác để tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nhằm kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy, UBKT khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao…

Trường hợp tố cáo tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền nhưng chưa xem xét, giải quyết được hoặc đang giải quyết nhưng không thể kết thúc trước khi khai mạc đại hội do không đủ thời gian theo quy định thì kịp thời báo cáo ban thường vụ cấp ủy cấp mình để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời báo cáo UBKT cấp trên. Trường hợp tố cáo không thuộc phạm vi giải quyết của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT thì căn cứ vào đối tượng bị tố cáo, nội dung tố cáo, UBKT báo cáo cấp ủy chỉ đạo hoặc chuyển các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Bốn là, lực lượng chủ yếu của các tổ chức đảng trong giải quyết tố cáo là UBKT các cấp. Vì thế cán bộ kiểm tra các cấp phải thường xuyên cập nhật, nắm chắc chính sách, pháp luật Nhà nước, đường lối, quy định của Đảng liên quan đến nội dung tố cáo; nắm vững nghiệp vụ kiểm tra và nghiệp vụ chuyên ngành liên quan đến nội dung tố cáo; có bản lĩnh chính trị, trung thực, khách quan, thận trọng, trong sáng, trách nhiệm, đúng phương pháp công tác đảng, bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quá trình thẩm tra, xác minh cần phải thực hiện khách quan, công tâm; xử lý và đề nghị xử lý phải thấu tình, đạt lý, bảo đảm tính nghiêm minh để răn đe, giáo dục, ngăn chặn.

Tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ giữa UBKT với các cơ quan, tổ chức có liên quan để giải quyết tố cáo; trước hết là những tố cáo tổ chức đảng, đảng viên liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức đại hội đảng, liên quan đến nhân sự cấp ủy khoá mới và đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp. Những trường hợp phát hiện người tố cáo rút đơn tố cáo do bị mua chuộc, ép buộc, vận động thì kiên quyết không cho rút và tiếp tục chỉ đạo giải quyết theo quy định. Trường hợp phát hiện người tố cáo đúng bị đe dọa, trả thù, trù dập thì phải chủ động có biện pháp phối hợp lực lượng chức năng có biện pháp bảo vệ người tố cáo. Trường hợp nhận thấy người tố cáo có dụng ý xấu, cần phải làm rõ động cơ, mục đích tố cáo để có biện pháp xử lý phù hợp, không để người tố cáo lợi dụng tố cáo làm ảnh hưởng đến hoạt động, uy tín của tổ chức, đảng viên và gây mất đoàn kết nội bộ...

Năm là, cấp ủy và UBKT các cấp phải quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị giải quyết; xem xét, kịp thời xử lý kỷ luật về Đảng đối với đảng viên đồng bộ với xử lý của chính quyền, tổ chức đảng vi phạm và người tố cáo sai sự thật với mục đích, động cơ xấu để giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hạn chế đơn, thư vượt cấp, tái tố, giấu tên, nhất là trong thời điểm hiện nay khi các tổ chức cơ sở đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đảng bộ cấp tỉnh.

Các cấp ủy cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công an các địa phương chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp uỷ, chính quyền ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng tình hình khiếu kiện để chống phá nội bộ Đảng; bảo đảm an ninh, trật tự tại các trụ sở tiếp công dân; có biện pháp khắc phục tình trạng nhiều người liên kết lên Trung ương khiếu kiện, tố cáo. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng cung cấp thông tin chính xác, trung thực, khách quan; khi có sai sót phải kịp thời cải chính, góp phần định hướng dư luận xã hội và hỗ trợ công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại, tiếp đảng viên và công dân có kết quả.

Cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp cũng như chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp đảng viên và công dân; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Làm tốt công tác này là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đảng viên và công dân; củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng vào thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

-----------------------

1 -Nguồn số liệu: Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của UBKT Trung ương các năm 2016, 2017, 2018, 2019.

Cao Văn Thống

Uỷ viên UBKT Trung ương