Kinh nghiệm đại hội điểm đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 ở Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

12/05/2020 | 11:48 AM

Xem với cỡ chữ

Đồng chí Lê Trường Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của UBKT Trung ương về thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế có 636 tổ chức cơ sở đảng (357 đảng bộ cơ sở, 279 chi bộ cơ sở) với hơn 52.909 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 38 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản, hướng dẫn về Đại hội đảng các cấp; tính đến ngày 31-3-2020, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 23/27 tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành đại hội điểm và 18/22 đảng bộ cơ sở đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Nhìn chung, các đại hội điểm được tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, bảo đảm mục đích, yêu cầu và nội dung của Chỉ thị 35, Chỉ thị 38 và các hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Đạt được kết quả trên, trước hết phải kể đến công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm, thí điểm các tổ chức cơ sở đảng có sự kiểm tra, chỉ đạo chặt chẽ của Thường trực Tỉnh ủy, các tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy cấp trên trực tiếp, sự phối hợp hướng dẫn của các ban, văn phòng cấp ủy từ việc tuyên truyền, phổ biến, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35, các văn bản liên quan về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội; việc nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Đặc biệt là không khí thảo luận báo cáo chính trị sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm trong đại hội, bình quân có từ 6 đến 9 ý kiến/1 chi, đảng bộ; nhiều ý kiến phát biểu của đảng viên theo hướng trọng tâm, trọng điểm và đưa ra giải pháp tích cực tạo sự bứt phá. Đoàn chủ tịch đại hội đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia tại đại hội để bổ sung vào báo cáo chính trị, kiểm điểm; các ý kiến tham gia dự thảo văn kiện của cấp trên trực tiếp trình đại hội được tổng hợp đầy đủ, rõ ràng nên đã được đại hội thống nhất cao. Bên cạnh đó, công tác nhân sự được cấp ủy triệu tập đại hội thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiêu chuẩn, quy trình theo quy định; tỷ lệ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số, cơ cấu các ngành, lĩnh vực hợp lý để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác bầu cử trong đại hội được tiến hành thực hiện đúng Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy trình đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; việc lấy phiếu tín nhiệm chức danh bí thư cấp ủy tại đại hội ở các đảng bộ cơ sở được thực hiện nghiêm túc, đa số phiếu tín nhiệm cao từ 75% đến 100%...

Kết quả đại hội điểm và thí điểm của 41/49 tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2020-2025, số lượng cấp ủy viên đã được bầu có 388 đồng chí, trong đó cấp ủy viên tham gia lần đầu 90 đồng chí; 18 đồng chí được bầu giữ chức vụ bí thư, hầu hết tỷ lệ phiếu đạt hơn 90%. Trên cơ sở số lượng, cơ cấu được cấp trên phân bổ, các đại hội điểm và thí điểm cấp cơ sở đã bầu 335 đại biểu chính thức và 41 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đảng bộ cấp trên. Phần lớn các đại hội chỉ bầu 1 lần, đủ số lượng, phiếu bầu tập trung đúng dự kiến; chất lượng cấp ủy viên khá tốt, số lượng cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị tăng hơn khóa trước; ban chấp hành đảm bảo tính kế thừa và phát triển; cấp ủy viên là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, bảo đảm thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Tuy nhiên, trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đại hội ở các đảng bộ cơ sở của tỉnh Thừa Thiên Huế, các bước chuẩn bị có nơi chưa đồng bộ, thiếu sâu sát; một số cấp ủy cơ sở chưa nắm chắc các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy về quy trình đại hội; trong chỉ đạo còn chủ quan, thiếu sự đầu tư nghiên cứu, dẫn đến điều hành lúng túng. Một số cấp ủy viên chưa chịu khó đầu tư công sức trong báo cáo, văn bản đại hội, chủ yếu giao trách nhiệm cho một đồng chí hoặc một bộ phận thực hiện, do đó việc tham mưu báo cáo chính trị, kiểm điểm của ban chấp hành chất lượng thấp. Công tác chuẩn bị nhân sự của một số cấp ủy chưa kỹ; phân công chỉ đạo còn chung chung, thiếu đồng bộ, ban tổ chức cấp ủy cấp trên trực tiếp các tổ chức cơ sở đảng trong quá trình kiểm tra, chỉ đạo có nơi chưa được cụ thể, chi tiết, chưa thường xuyên nên hiệu quả không cao.

Qua quá trình tổ chức đại hội điểm, theo đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, phải nắm vững các yêu cầu, nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 38 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nắm vững chủ trương của cấp trên và quy trình tiến hành. Ban thường vụ cấp ủy các đảng bộ cấp trên cơ sở cần có sự phân công cụ thể từng địa bàn, đơn vị, chỉ đạo các tổ công tác cấp huyện đi sâu giúp cơ sở từ việc chuẩn bị kế hoạch, nội dung, nhân sự, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tiến độ triển khai thực hiện từng công việc chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ thời gian đại hội theo kế hoạch đã đề ra.

Thứ hai, đề cao tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy cơ sở, đặc biệt là vai trò bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cấp ủy viên, đảng viên; có sự phân công trách nhiệm cụ thể trong cấp ủy, thường vụ cấp ủy, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của cấp trên. Thực tế cho thấy, nơi nào nội bộ đoàn kết, thống nhất, cấp ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm thì nơi đó có kết quả đại hội tốt.

Thứ ba, xây dựng báo cáo chính trị cân đối giữa các nội dung. Tổng kết cần phải đánh giá đúng những kết quả đạt được; nhất là những tồn tại, cần phân tích kỹ tìm ra nguyên nhân. Phần phương hướng, nhiệm vụ đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp cụ thể, có tính khả thi (những giải pháp có tính đột phá để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội); dự thảo báo cáo chính trị được tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và tổ chức đoàn thể với nhiều hình thức phù hợp.

Thứ tư, phải cân đối thời gian giữa thảo luận nội dung báo cáo chính trị và công tác nhân sự có ít nhất 2 đến 3 ý kiến thảo luận mới đến phần bầu cử, không gò bó thời gian; tăng thêm thảo luận dưới hình thức tranh luận. Chỉ đạo công tác nhân sự cấp ủy phải gắn với phát huy trách nhiệm cấp ủy cấp triệu tập đại hội.

Thứ năm, tổ công tác của ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp các tổ chức cơ sở đảng phải thường xuyên tăng cường tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội cơ sở trước lúc thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở duyệt nội dung, nhân sự và có ý kiến về thời gian đại hội.

Trên cơ sở đại hội điểm, thí điểm thực hiện bầu trực tiếp bí thư cấp ủy của các tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế yêu cầu các cấp ủy đảng nghiên cứu, rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới./.

Bài, ảnh: Lương Đức