Hà Tĩnh phát động Phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp

04/03/2020 | 13:22 PM

Xem với cỡ chữ

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh vừa ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tỉnh uỷ Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Mục tiêu cao nhất của phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành. Đây cũng là cơ hội để phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; là yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công đại hội.

Tại Chỉ thị số 42, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu từ tỉnh đến cơ sở phát động, tổ chức và tích cực thực hiện đợt thi đua cao điểm từ ngày 1/3/2020 đến ngày 31/8/2020. Chỉ thị cũng nêu rõ 13 chương trình trọng điểm cần thực hiện.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, cốt lõi là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Tập trung thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”. Tiếp tục lan toả sâu rộng phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểm mẫu, vườn mẫu thực chất, hiệu quả hơn…

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Đặc biệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19. Người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ để khống chế, đẩy lùi, dập tắt dịch bệnh…

Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu. Đề cao trách nhiệm, phát huy tinh thần năng động, đổi mới sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Thúc đẩy phong trào khỏi nghiệp gắn với phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Phấn đấu mỗi đơn vị cấp xã đăng ký ít nhất 1 công trình; xã hội hóa sửa chữa, nâng cấp, làm mới 50 - 70 nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn, đối tượng chính sách; mỗi đơn vị cấp huyện đăng ký ít nhất 3 - 5 công trình; mỗi đơn vị sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và doanh nghiệp đăng ký thực hiện 1 công trình. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng lộ trình, kế hoạch để khởi công 5 - 7 dự án trọng điểm quy mô cấp tỉnh...

Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, gương người tốt, việc tốt. Tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Tập trung thực hiện tốt công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tiếp tục luân chuyển cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng để bố trí làm cán bộ chủ chốt các cấp; kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền; không để lọt vào cấp uỷ các cấp những người suy thoái, uy tín thấp, năng lực yếu kém. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề năm 2020 của Trung ương và chủ đề của tỉnh “Đoàn kết toàn dân, thống nhất trong Đảng; nâng cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII…

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chủ động rà soát, nắm chắc tình hình các địa phương, đơn vị, nhất là địa bàn khó khăn. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc phát sinh trước đại hội đảng các cấp; chru động xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở. Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm; không né tránh, ngại va chạm, sợ ảnh hưởng đến đại hội…

PV