Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

07/08/2020 | 16:21 PM

Xem với cỡ chữ

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương Đảng, trước yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới, tổ chức bộ máy mới, Đảng ủy Công an Trung ương, đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp trong lực lượng công an  tiến hành công tác kiểm tra, giám sát một cách toàn diện, đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt, bảo đảm nguyên tắc, quy trình và quy định, trên tinh thần quyết liệt, chủ động và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2020, năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 75 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9; 75 năm Ngày thành lập Công an nhân dân; đặc biệt là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng.

Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông tri số 01-TT/ĐUCA, ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân (CAND), nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, UBKT các cấp trong CAND xác định nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt từ nay cho đến hết nhiệm kỳ, góp phần cùng với các cơ quan tham mưu và các cấp ủy tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngay từ đầu năm 2020, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 trong đó xác định 55 nhiệm vụ, tăng 12% so với năm 2019; ban hành 4 văn bản chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. UBKT các cấp tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, vấn đề bức xúc mà đảng viên, nhân dân quan tâm. Tiến hành rà soát, thẩm định, cho ý kiến về tiêu chuẩn nhân sự tái cử nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 315 trường hợp diện Đảng ủy Công an Trung ương quản lý thuộc 69/126 Đảng bộ Công an các đơn vị, địa phương. Tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ trực tiếp làm việc, kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội tại 20 đảng ủy công an đơn vị, địa phương. Quá trình kiểm tra cho thấy, về cơ bản các đảng bộ trực thuộc đã bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thông tri số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương về đại hội đảng các cấp trong CAND, nhiệm kỳ 2020-2025; các hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương, cũng như căn cứ tình hình thực tiễn của đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự đại hội.

Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trong việc theo dõi, nắm thông tin, phản ánh về tổ chức đảng, đảng viên. Đã kiểm tra 4 cuộc kiểm tra dấu hiệu khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên trong Đảng bộ Công an Trung ương; phối hợp kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên thuộc Đảng bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, 1 đảng viên là lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang...

Đảng ủy công an các đơn vị, địa phương kiểm tra, giám sát 916 tổ chức đảng và 5.384 đảng viên. Nội dung tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; quy định những điều đảng viên không được làm... Cấp ủy và UBKT các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng, 416 đảng viên.

Trong việc xử lý đơn, thư trước đại hội, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương  đã chủ động nắm tình hình, tổng hợp, phân loại, xác định rõ những đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; đã tiếp nhận, xử lý hơn 85 lượt đơn tố cáo, kiến nghị, khiếu nại; giải quyết đơn tố cáo đối với 2 đảng viên thuộc Đảng bộ Công an Trung ương theo đúng nguyên tắc, thủ tục quy định.

Với tinh thần “Trung thành, đoàn kết, kỷ cương, liêm khiết, hiệu quả”; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân, thời gian tới, UBKT các cấp trong Đảng bộ  Công an tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp như sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức của tổ chức đảng, đảng viên và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, mà trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát. Đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; phát huy trách nhiệm của cấp ủy, UBKT các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Tăng cường chỉ đạo của UBKT các cấp tổ chức thực hiện tốt Quy định 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động nắm chắc tình hình, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, theo đúng hướng dẫn của Trung ương bảo đảm chất lượng, tiến độ quy định. Theo đó, cấp ủy, UBKT  các cấp tăng cường công tác giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện vi phạm, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Đồng thời, nắm chắc tình hình đảng viên, tập trung vào đối tượng là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khoá tới và dự kiến là đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên để tạo tiền đề, cơ sở cho công tác kiểm tra phục vụ đại hội đảng các cấp. Kiên  quyết  sàng  lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chạy chức, chạy quyền,  tham nhũng, tiêu  cực, “lợi  ích  nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân  chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị  và những  điều  đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn  bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì  kịp thời xem xét, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Ba là, triển khai toàn diện, có chất lượng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát theo phương châm: “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; không bao che, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chú trọng kiểm tra những tổ chức đảng có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, vi  phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, vi phạm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có  dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm”, nhất là trong các lĩnh vực quản lý tài chính, dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, định giá doanh nghiệp, mua sắm tài sản công, công tác tổ chức và cán bộ...; có dấu hiệu vi phạm trong giải quyết tố cáo, khiếu nại hoặc để tồn đọng đơn tố cáo, khiếu nại làm ảnh  hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của đảng viên và công dân. Tập trung kiểm tra những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu suy thoái về tư  tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên, về thực hiện kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập; tham nhũng, lãng phí; chủ nghĩa cá nhân, bè phái, cơ hội, thực dụng; vi phạm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương và những điều cán bộ, đảng viên không được làm. Xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm. Tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ giữa UBKT  với các cơ quan, tổ chức có liên quan để giải quyết tố cáo; trước hết là những tố cáo tổ chức đảng, đảng viên liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức đại hội đảng, liên quan đến nhân sự cấp ủy khoá mới và đại biểu dự đại hội Đảng các cấp. Qua giải quyết tố cáo, phải kết luận rõ đúng, sai; xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm và phải kết thúc trước ngày khai mạc đại hội theo quy định.

Bốn là, xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình công tác; đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát và thực hiện có hiệu quả các chương trình kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy cần thống nhất hành động về công tác kiểm tra, giám sát một cách đồng bộ trong toàn bộ hệ thống chính trị. Có tổ chức chặt chẽ, có cơ chế thích hợp để vận hành. Không tạo ra vùng cấm, không "ưu tiên" cho bất cứ cá nhân và tổ chức nào trong công tác kiểm tra, giám sát. Sự dân chủ, bình đẳng trong kiểm tra, giám sát sẽ tạo nên phong trào rộng lớn trong Đảng, hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Trên cơ sở các quy định, quyết định và hướng dẫn mới của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định, quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ. Rà soát các văn bản, quy chế, quy định, quyết định về lĩnh vực điều tra, xử lý tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… để bổ sung, sửa đổi những vấn đề không còn phù hợp hoặc ban hành mới theo thẩm quyền đảm bảo chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, tạo điều kiện cho công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, công khai và dân chủ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Năm là, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT và tăng cường cán bộ kiểm tra các cấp bảo đảm tương xứng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phải gắn với công tác tổ chức chính là kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và cơ quan UBKT. Trong đó, phải hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bố trí cán bộ đủ số lượng, chất lượng, với mô hình thống nhất từ Trung ương đến cấp cơ sở hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng, hoàn thiện các quy định và đổi mới công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt, bố trí, luân chuyển, khen thưởng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy, cán bộ kiểm tra các cấp. Chủ động quy hoạch Thành viên UBKT các cấp cho mỗi nhiệm kỳ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có trình độ, năng lực nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sáu là, tiếp tục đổi mới phương thức, biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong lực lượng CAND. Quá trình lãnh đạo từ đâu thì công tác kiểm tra, giám sát bắt đầu từ đó và chỉ kết thúc khi sự việc đã hoàn tất. Đổi mới phương thức tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đòi hỏi vừa phải giữ vững nguyên tắc sinh hoạt đảng là công khai, dân chủ, khách quan, có quy trình, vừa yêu cầu năng lực nắm bắt vấn đề, sự sáng tạo, khôn khéo, của đảng viên được phân công, vừa đòi hỏi tính quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, thấu tình, đạt lý của người đứng đầu cơ quan kiểm tra và người đứng đầu cấp ủy; tránh vì động cơ cá nhân làm sai lệch mục đích.

Trong tổ chức thực hiện phải chuẩn hóa và pháp quy hóa quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát; phải nắm vững phương pháp cơ bản của công tác kiểm tra, giám sát là dựa vào tổ chức đảng; phát huy tinh thần tự giác của tổ chức đảng và đảng viên. Để phát huy trách nhiệm xây dựng Đảng của quần chúng thì tổ chức đảng, cơ quan kiểm tra Đảng, đảng viên phải chủ động gần gũi quần chúng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tôn trọng quyền làm chủ và trách nhiệm xây dựng Đảng, để họ tham gia kiểm tra, giám sát tích cực nhất. Qua kiểm tra, giám sát phải khẳng định những thành tích, ưu điểm đã đạt được để phát huy, chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót để chấn chỉnh, khắc phục, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên

Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương