Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống chạy chức, chạy quyền trước thềm đại hội đảng bộ các cấp

12/05/2020 | 11:44 AM

Xem với cỡ chữ

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng không chỉ trong hệ thống chính trị mà cả trong toàn quân, toàn dân. Đây là dịp để đánh giá đúng thực trạng thành tích, kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ trước, xác định và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đúng đắn cho cả nhiệm kỳ và giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, lựa chọn và bầu ra cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp là những đảng viên, cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín, năng lực công tác, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới và kỳ vọng, niềm tin của nhân dân.

Để góp phần vào thành công của đại hội Đảng các cấp, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống chạy chức, chạy quyền, “chạy thành tích”, “chạy bằng cấp”, “chạy tội”... có vai trò hết sức quan trọng. Đây là một trong những biện pháp làm trong sạch nội bộ của hệ thống chính trị trong xã hội của xã hội chủ nghĩa do nhân dân làm chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời, có điều kiện tốt hơn để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ sức lãnh đạo cách mạng, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Càng làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống chạy chức, chạy quyền, càng củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh mẽ, với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện. Tham nhũng được kiềm chế, từng bước ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm. Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, đã thi hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 21 Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng (2 Ủy viên Bộ Chính trị), 22 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Riêng năm 2019, cấp ủy, UBKT các cấp đã đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; đã thi hành kỷ luật 321 tổ chức đảng, 19.547 đảng viên vi phạm, trong đó có 421 đảng viên vi phạm về tham nhũng, cố ý làm trái, 73 đảng viên bị kỷ luật về kê khai tài sản thu nhập. Đặc biệt, công tác điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn; điều tra, làm rõ bản chất chiếm đoạt, tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, nhưng cũng rất nhân văn. Ngoài ra, đã tập trung chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những khâu, lĩnh vực còn yếu, có khó khăn, vướng mắc, trong đó đã thu hồi số tiền hơn 35.000 tỷ đồng; riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản giá trị gần 24.000 tỷ đồng.

Tuy rằng, những kết quả xử lý kịp thời, triệt để, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên, đồng nghiệp, đồng chí, đồng đội mình có vi phạm nói chung, vi phạm về tham nhũng nói riêng làm cho chúng ta hết sức đau xót, song việc xử lý những “con sâu mọt” cố tình phá hoại Đảng, phá hoại chế độ thì càng củng cố niềm tin, lòng tin của nhân dân với Đảng tốt hơn, càng có điều kiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và làm lành mạnh các quan hệ xã hội. Đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Trị một người để cứu muôn người”. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống chạy chức, chạy quyền vẫn còn những hạn chế cần được sớm khắc phục như: Một số nhiệm vụ triển khai vẫn còn chậm so với chương trình, kế hoạch đề ra. Tiến độ giám định, định giá tài sản, giải quyết một số vụ án, vụ việc chưa đạt kế hoạch. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong một số vụ án, vụ việc vẫn còn vướng mắc. Công tác phòng, chống tham nhũng, chống chạy chức, chạy quyền ở một số địa phương, bộ, ngành chưa có chuyển biến rõ rệt, vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn hiệu quả. Việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị vẫn là khâu yếu. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng qua công tác thi hành án vẫn còn thấp.

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, có ý rất quan trọng trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020; năm tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Do đó, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, chống chạy chức, chạy quyền càng quan trọng hơn bao giờ hết, càng phải được tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường hơn. Đúng như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ 17: “...Không phải vì đại hội mà chùng lại, không đấu tranh phòng, chống tham nhũng, mà ngược lại, càng phải làm, thậm chí làm tốt cái này để phục vụ đại hội... Chấn chỉnh, đấu tranh đẩy lùi tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng sẽ “làm chậm sự phát triển”, làm “hạn chế sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm”, “nhụt chí”, “làm cầm chừng”, “phòng thủ” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.

Kế thừa kinh nghiệm, kết quả của năm 2019 và những năm trước, để công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống chạy chức, chạy quyền góp phần vào thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp, cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị không được chủ quan, thỏa mãn, bằng lòng với những gì đã đạt được mà cần phải tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống chạy chức, chạy quyền với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn, đồng bộ hơn và hiệu quả hơn; khắc phục cho được những hạn chế đã chỉ ra.

Hai là, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên sai phạm. UBKT các cấp tập trung phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết tố cáo, các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, chạy chức, chạy quyền để xử lý, kỷ luật nghiêm minh, phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, UBKT và bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ các cấp. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chú trọng xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt(1). Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giải quyết tố cáo việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan dân cử trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, chống chạy chức, chạy quyền; kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ; rà soát, tổng kết, đánh giá kết quả và kinh nghiệm, rút ra bài học trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xét xử, thi hành án đối với các dự án gây thất thoát lớn, thua lỗ kéo dài, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Ba là, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa để “không thể tham nhũng”, “không dám tham nhũng” và tiến tới “không cần tham nhũng” theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương, cơ quan, đơn vị cần chỉ đạo rà soát, tổng hợp, góp ý, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung về cơ chế, chính sách, pháp luật của các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, hải quan, thuế, quản lý thị trường và công tác điều tra, xét xử, thi hành án; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, định hướng lớn về phòng, chống tham nhũng trong các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Bốn là, tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm những khâu còn yếu, những việc làm dở; những địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, chống chạy chức, chạy quyền ở địa phương, cơ sở; ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, tình trạng “tham nhũng vặt”. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy, cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “sân sau”, “tư duy nhiệm kỳ”, “bệnh thành tích”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao...

Năm là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống chạy chức, chạy quyền. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra và các cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội trong phòng, chống tham nhũng, chống chạy chức, chạy quyền./.

---------------------

[1] Trong năm 2020, tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 21 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 21 vụ việc; truy tố 23 vụ án; xét xử sơ thẩm 29 vụ án; xét xử phúc thẩm 7 vụ án theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Bùi Thái Trọng

(Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương)