Đảng bộ huyện Phú Ninh (Quảng Nam) tập trung chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp

25/02/2020 | 15:30 PM

Xem với cỡ chữ

Chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; đến nay, Đảng bộ huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đã triển khai đúng tiến độ và đạt chất lượng các mặt công tác.

Huyện uỷ Phú Ninh tổ chức họp chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đồng chí Nguyễn Phi Thạnh, Bí thư Huyện uỷ Phú Ninh, trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, Huyện uỷ Phú Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng ban hành một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai về Đại hội; thành lập các tiểu ban và ban hành kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền và tiểu ban phục vụ Đại hội; chọn Đảng bộ xã Tam Thái tổ chức Đại hội điểm theo quy định của Điều lệ Đảng. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ chuẩn bị nhân sự cho đại hội; theo đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung rà soát, củng cố, kiện toàn chức danh cán bộ chủ chốt huyện; đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ, cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; HĐND, UBND huyện 2016-2021, 2021-2026; báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy để thẩm định, phê duyệt theo quy định. Thẩm định và phê duyệt kết quả rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đối với các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; các đảng ủy trực thuộc Huyện ủy.

Đối với việc xây dựng các Đề án trình Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, hiện Huyện uỷ Phú Ninh đang xây dựng dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đề án nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đề án nhân sự UBKT, Chủ nhiệm UBKT, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về công tác chuẩn bị văn kiện, đến nay, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã hoàn thành dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng thời, đã triển khai hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng đề cương chi tiết và báo cáo chính trị trình Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; hiện đang hoàn thành việc xây dựng Đề cương chi tiết báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Về đại hội chi bộ dưới cơ sở và đại hội cấp cơ sở, hiện Phú Ninh đã có 16/16 đảng ủy trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tiến hành đại hội hết nhiệm kỳ; đến nay, 128/128 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 theo quy định, đạt tỷ lệ 100%.

Đối với đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở, hiện đã có 56/56 tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo Đại hội của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên hoàn thành trong tháng 9-2019. Phú Ninh cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác đại hội chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; có 11/11 đảng ủy các xã, thị trấn đã thành lập các tiểu ban văn kiện, tiểu ban phục vụ và tiểu ban tuyên truyền đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; 56/56 tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành đề cương chi tiết báo cáo chính trị và xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, trong đó có 11/11 xã, thị trấn hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị và đã gửi lấy ý kiến tham gia theo quy định./.

L.Đ