Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát

20/08/2016 | 13:11 PM

Tiền Giang học Bác về công tác “Vận động quần chúng”

20/08/2016 | 13:09 PM

Cà Mau: Kiểm tra, giám sát đưa việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào thực chất

20/08/2016 | 13:05 PM

Vĩnh Long: Nhiều mô hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

20/08/2016 | 13:02 PM

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính nhân văn trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

20/08/2016 | 12:59 PM

Tôn trọng kỷ luật đảng là đạo đức cách mạng của người cộng sản

17/08/2016 | 17:39 PM

Gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị

17/08/2016 | 00:19 AM