Phú Yên: Hiệu quả từ gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII)

26/01/2018 | 15:15 PM

Xem với cỡ chữ

Những năm qua, bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)-Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trên cơ sở kết quả thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", năm 2011, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị ở tỉnh Phú Yên tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, cuộc vận động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và đã mang lại những kết quả tích cực. Nổi bật là, Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã thực hiện có hiệu quả việc gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện với yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn tỉnh phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và xem đây là giải pháp quan trọng hàng đầu trong nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Trong quá trình kiểm điểm và sau kiểm điểm cấp ủy, đều có đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, các giải pháp khắc phục việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03. Đáng ghi nhận ở đây là việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ được các cấp ủy triển khai thực hiện gắn chặt với thực hiện Chỉ thị 03. Hằng tháng, trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, các cấp ủy đều tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, thảo luận nội dung các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại các hội nghị sơ, tổng kết của các cấp ủy, tổ chức đảng đều có nội dung nhận xét, đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Từ quý II-2013, tất cả các chi, đảng bộ ở Phú Yên đều triển khai sinh hoạt chuyên đề học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các ban thường vụ huyện ủy và tương đương đều phân công cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ phụ trách địa bàn tham dự sinh hoạt thường kỳ ở các chi bộ; các đảng ủy cơ sở phân công thường xuyên theo dõi và phân công đảng ủy viên tham dự sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong sinh hoạt chi bộ, nhất là việc học tập và làm theo Bác.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt Quy chế chất vấn trong Đảng theo Quyết định 158 của Bộ Chính trị (khóa X). Việc chất vấn và trả lời chất vấn được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, có hiệu quả tại các hội nghị của các cấp ủy. Qua đó, một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, đồng thời rà soát những mặt còn hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan, đơn vị để giải quyết, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Mặt khác, Tỉnh ủy Phú Yên triển khai thực hiện tốt Quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã chủ động đưa nội dung nêu gương vào bản đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên hằng năm; chọn lựa  những vấn đề nổi cộm, bức xúc, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch, xác định thời gian, tập trung chỉ đạo để giải quyết dứt điểm. Chính vì thế, nhiều vụ việc nổi cộm, bức xức kéo dài được giải quyết, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 23 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; yêu cầu cán bộ, đảng viên chấp hành và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nâng cao chất lượng công việc...

Sau khi có Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Đảng bộ tỉnh Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong chỉ đạo, Tỉnh ủy luôn xác định, việc triển khai thực hiện Nghị quyết phải gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và xem đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng gắn với thực hiện Quy định 55 của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đáng ghi nhận trong những năm gần đây là, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Phú Yên đã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó phải kể đến cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc việc thực hiện không uống rượu, bia trong giờ làm việc và buổi trưa của ngày làm việc; nâng cao văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị; thực hiện phương châm "Thân thiện, nghĩa tình, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật" và 5 biết: "Chào hỏi, lắng nghe, giải thích, xin lỗi, cảm ơn". Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định nội dung trọng tâm: "Năm kỷ cương hành chính", tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ, khắc phục sự trì trệ, kém hiệu quả trong hoạt động của hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong học tập và làm theo Bác.

Qua học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) ở tỉnh Phú Yên, đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình, cách làm hay, sáng tạo thiết thực, nhân rộng hiệu quả. Điển hình như: Mô hình "Tổ chức chào cờ Tổ quốc và học tập dưới cờ trong tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương" được tổ chức thực hiện từ cuối năm 2009, đến nay tiếp tục được phát huy, từng bước chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, giờ giấc, tác phong làm việc của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ. Mô hình "Cơ quan, đơn vị giúp xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo" được triển khai thực hiện với mục đích nhằm huy động công sức, trí tuệ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh góp phần giúp các xã, thôn, buôn còn khó khăn và hộ nghèo vượt khó, vươn lên, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Cấp ủy các cấp trong toàn tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong vận dụng mô hình vào thực tiễn, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị và đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của các địa phương, như xây dựng tủ sách pháp luật, làm đường liên thôn, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác, cây giống, con giống; xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền; tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho gia đình chính sách, hộ nghèo... Qua 3 năm triển khai, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã giúp được 62 xã (trong đó, có 19 xã miền núi đặc biệt khó khăn, 16 xã bãi ngang ven biển còn nhiều khó khăn, 27 xã nghèo cùng với hàng nghìn hộ nghèo được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh chọn và giúp đỡ). Đến cuối quý I-2017, tổng giá trị giúp đỡ đạt trên 111 tỷ đồng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên mua bò, tặng hộ nghèo ở huyện miền núi Sơn Hòa.

Bên cạnh đó, các tổ chức đảng, đảng viên tỉnh Phú Yên còn triển khai một số việc làm tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực, như "Thắp sáng đường quê", "Cán bộ, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo", "Bê - tông hóa đường giao thông nông thôn"...

Từ việc học tập và làm theo Bác trên, công tác xây dựng Đảng nói chung, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên. Năm 2016, qua đánh giá chất lượng toàn tỉnh có 250 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, tăng 1,37% (trong đó, có 58 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, tăng 1,07%) so với năm 2015; có 28.477 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (có 3.170 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tăng 0,19% và 5.182 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, tăng 1,92% so với năm 2015).

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Tỉnh ủy Phú Yên xác định tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Để đạt được mục tiêu này, Tỉnh ủy Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong thực hiện Chỉ thị 05; tổ chức học tập nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xây dựng kế hoạch làm theo gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thực hiện nền nếp việc học tập, làm theo Bác trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với thực hiện Quy định 101 của Ban Bí thư; Quy định 55 của Bộ Chính trị. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 14 và 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Năm kỷ cương hành chính 2017; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng có liên quan. Xây dựng, đề xuất cách làm hay, mô hình mới, hiệu quả để nhân rộng; kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác...

Lương Đức-Đoàn Anh