Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

03/02/2020 | 09:10 AM

Xem với cỡ chữ

Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Chỉ thị số 03 ngày 14-5-2011 sau một thời gian thực hiện đã đạt được nhiều kết quả, ý nghĩa trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đến nay, qua hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Một trong những yếu tố giúp việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt được kết quả và mục tiêu đề ra là các cấp uỷ đảng đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc; nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII được đưa vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khoá và hằng năm của cấp uỷ.

Trong hơn 3 năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập hơn 20 đoàn kiểm tra hàng chục địa phương, ban, bộ, ngành về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05. Ngay từ đầu năm 2016, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập một số đoàn kiểm tra do các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư làm Trưởng đoàn với sự tham gia của nhiều ban, ngành Trung ương kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05. Năm 2017, Ban Bí thư đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại 15 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, gồm 10 tỉnh và 5 cơ quan Trung ương. Năm 2018, tổ chức 5 đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 tại 15 đơn vị gồm 8 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đảng uỷ, 4 Ban cán sự đảng, 2 đảng đoàn trực thuộc Trung ương và 1 cơ quan Trung ương. Năm 2019, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 ở 9 đơn vị.

Các cấp uỷ đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, đánh giá tác động của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp uỷ từ tỉnh đến cơ sở đã kiểm tra, giám sát hàng ngàn tập thể và cá nhân. Cụ thể, Đảng uỷ Công an Trung ương thành lập 12 đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị tại 22 công an địa phương, đơn vị. Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hơn 70 cuộc kiểm tra. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang đã tổ chức 2 cuộc kiểm tra, giám sát; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức 2 cuộc khảo sát và tổ chức giám sát tại 11/11 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ ngay từ việc tổ chức hội nghị học tập chuyên đề hằng năm; các cấp uỷ cấp huyện tổ chức kiểm tra, giám sát, khảo sát hơn 200 tổ chức đảng. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam đã tiến hành 36 cuộc kiểm tra, giám sát. Bình Thuận tổ chức 32 đợt kiểm tra với 106 đoàn tại 633 tổ chức đảng và các địa phương, đơn vị; năm 2018 đã trực tiếp kiểm tra, giám sát 325 người đứng đầu. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai đã thành lập 8 đoàn kiểm tra, 1 đoàn giám sát… Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cấp uỷ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chị thị 05 đi vào thực chất, đúng mục tiêu, đạt hiệu quả, ý nghĩa. Công tác kiểm tra, giám sát đã chú trọng phát hiện những nơi thực hiện tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chỉ ra những hạn chế, yếu kém để đơn vị, cán bộ, đảng viên khắc phục.

Cùng với thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, cấp uỷ các cấp đã hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị đi vào nền nếp. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy nhiều cán bộ đứng đầu cấp uỷ, chính quyền đã nghiêm túc thực hiện việc định kỳ trao đổi, đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nhân dân, giúp cho việc lãnh đạo của cấp uỷ và điều hành của chính quyền các cấp sát với đời sống, gần với dân, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, vững mạnh thực sự vì dân. Qua đó đã tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, xây dựng sự thống nhất và đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trụ ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng với việc tiếp tục duy trì, phát huy các mô hình có hiệu quả, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước. Đã xuất hiện hàng trăm mô hình, điển hình như các phong trào rrong thực hiện công tác cải cách hành chính, Chương trình mục tiêu quốc gia “Giảm nghèo bền vững”, phong trào “Toàn dân bảo vệ Tổ quốc”, phong trào thanh niên tình nguyện, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”… Trong 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương đã xây dựng, nhân rộng được 505 mô hình hay, cách làm hiệu quả, việc làm ý nghĩa và thiết thực. Đồng thời, xuất hiện nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân ở mọi vùng miền.

Với những cách làm sáng tạo, phong phú trên, Chỉ thị 05 đã xây dựng một nền tảng vững chắc đối với cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức cách mạng. Bên cạnh đó, việc gắn kết chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với việc tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết số 04 khoá XI, XII đã giúp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Một trong những kết quả biểu hiện rõ nét trong thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 là thúc đẩy công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên. Các địa phương, ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị xác định việc đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp làm khâu đột phá. Một số địa phương xác định đây là chủ đề hành động toàn tỉnh, điển hình như tỉnh Quảng Trị gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, lựa chọn chủ đề hằng năm: Năm 2016 với chủ đề “Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”; năm 2017 với chủ đề “Năm công tác cán bộ”; năm 2018 với chủ đề “Năm doanh nghiệp”; năm 2019 với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, tăng tốc, phát triển”. Kết quả, tỉnh Quảng Trị chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2018 đạt 6/63 tỉnh, thành phố. Nhiều địa phương đã lấy chủ đề hằng năm cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên như ở Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Long An… Tỉnh An Giang tập trung giải quyết, xử lý hiệu quả các vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm như: Giải toả đền bù đất đai, khai thác khoáng sản, vệ sinh môi trường, giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ luật kỷ cương. Tỉnh Kon Tum chú trọng việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, kết quả các hồ sơ công việc được xem xét, giải quyết kịp thời, chính xác, đúng quy định và trả kết quả đúng hẹn đạt 98-99%...

Không chỉ thúc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, Chỉ thị 05 còn góp phần đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên; xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, cụ thể; khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; đẩy mạnh việc xây dựng đoàn kết nội bộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hơn với công việc được giao. Nhiều cơ quan, đơn vị thiết lập đường dây nóng thông qua các số điện thoại của lãnh đạo, cán bộ lắng nghe người dân phản ánh thông tin bức xúc để kịp thời giải quyết, được nhân dân đánh giá cao. Với tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, mỗi cán bộ, công chức nên cao trách nhiệm công vụ, phục vụ nhân dân, Ban Thường vụ Thành uỷ Lào Cai xác định khâu đột phá là “Nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên”, từ đó quy định trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong từng lĩnh vực, gắn với thực hiện có hiệu quả Quy chế quản lý đô thị, Quy tắc ứng xử văn hoá văn minh đô thị trên địa bàn thành phố… “Lấy dân làm gốc”, Đảng bộ huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên gần dân, kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn của đồng bào các dân tộc; giúp dân xoá đói giảm nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc…

Có thể thấy việc thực hiện Chỉ thị số 05 được gắn kết chặt chẽ với việc tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết số 04 khoá XI, XII đã góp phần thiết thực vào xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ngày càng đi vào thực chất. Nhiều nơi đã chú trọng khâu nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hoá” trong nội bộ, từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, phát huy tinh thần đấu tranh kiên quyết bảo vệ cái đúng, phản bác, loại trừ cái sai, biểu hiện lệch lạc. Các tập thể, cá nhân đã bám sát thực hiện tốt kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm…

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 cùng với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng Đảng đã góp phần làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Đảng, của hệ thống chính trị được nâng lên rõ rệt. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại trong thời gian qua có sự đóng góp tích cực của việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị./.

An Bình