Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bình Thuận nâng cao chất lượng công tác tham mưu

12/06/2018 | 16:27 PM

Xem với cỡ chữ

Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, UBKT Tỉnh uỷ Bình Thuận đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Ngành chủ động tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, của UBKT. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, tập trung thực hiện và tham mưu, đề xuất với cấp uỷ giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phát sinh. Công tác tham mưu giúp cấp uỷ và thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ giao kịp thời và chất lượng hơn.

Năm 2017, UBKT Tỉnh uỷ Bình Thuận đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017. Trong năm đã phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hoàn thành 2 cuộc kiểm tra và 3 cuộc giám sát theo Chương trình đề ra. Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân khu 7 tiến hành thêm một cuộc giám sát đối với Đảng uỷ Quân sự tỉnh và 2 đồng chí lãnh đoạ Đảng uỷ Quân sự tỉnh về ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII. UBKT Tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Thông báo số 98-TB/TU, ngày 10-2-2017 chỉ đạo các ban của Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ và các cấp uỷ trực thuộc phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra theo Thông báo của UBKT Trung ương kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và UBKT Tỉnh uỷ Bình Thuận.  

Trong 3 ngày 14-16/3/2018, UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận  họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trong việc điều tra, truy tố, xét xử để xảy ra việc oan sai đối với ông Huỳnh Văn Nén trong vụ án bà Lê Thị Bông.

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, UBKT Tỉnh uỷ đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành 6 quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh uỷ với Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tỉnh, Sở Tài chính và Sở Giáo dục-Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập các tổ công tác theo dõi, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với các tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gợi ý nội dung kiểm điểm sâu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; tham mưu báo cáo sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp Ban Nội chính Tỉnh uỷ triển khai hướng dẫn việc kê khai tài sản và quán triệt Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.

UBKT Tỉnh uỷ cũng đã chủ động tham mưu giúp Tỉnh uỷ Bình Thuận ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược cán bộ theo Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 7-7-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Báo cáo tình hình kết quả người đứng đầu cấp uỷ tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất; Báo cáo tình hình kết quả bảo vệ, khuyến khích người dân phản ảnh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kết quả xử lý đảng viên liên quan đến các vụ án theo Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan về pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ đảng; Báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng và thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị…

Nổi bật trong năm 2017, UBKT Tỉnh uỷ đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập tổ chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc điều tra, truy tố, xét xử gây oan, sai đối với ông Huỳnh Văn Nén trong vụ án bà Lê Thị Bông gây dư luận bức xúc trong dư luận thời gian qua. Cụ thể xem xét trách nhiệm đối với 3 tổ chức đảng và 12 cán bộ, đảng viên bị kiểm điểm liên quan đến vụ án, trong đó có đại tá Nguyễn Kiến Quốc (nguyên Phó giám đốc Công an Bình Thuận), thượng tá Đinh Kỳ Đáp (nguyên Phó phòng Cảnh sát điều tra, Trưởng ban chuyên án), bà Nguyễn Thị Hồng Dung (nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận), ông Nguyễn Ngọc Quang (nguyên Chánh án Toà án Nhân dân tỉnh Bình Thuận)... Việc nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và có phương án đền bù thoả đáng đối với người bị án oán sai đã từng bước giải quyết những bức xúc và ổn định tình hình chính trị tại địa phương.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh uỷ phối hợp tham mưu kế hoạch thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, nhất là đề cao tinh thần tự giác, gương mẫu của người đứng đầu và phát huy vai trò của người cán bộ, đảng viên trong quá tình thực hiện Nghị quyết; chủ động tham mưu cấp ủy vào cuộc và kịp thời chỉ đạo xử lý một số vụ việc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng nên các vụ việc nhanh chóng được làm sáng tỏ và xử lý nghiêm túc, ổn định tình hình và được dư luận xã hội đồng tình.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, UBKT Tỉnh uỷ Bình Thuận xác định tập trung làm tốt các nội dung sau:

Tham mưu cấp uỷ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra giám sát; báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân được gợi ý kiểm điểm sâu. Tiếp tục triển khai thực hiện những nội dung liên quan trong Chương trình hành động số 12-NQ/TU, ngày 14-12-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”…

Cùng với làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp cấp uỷ thực hiện Điều 30, Điều lệ Đảng và thực hiện nhiệm vụ do cấp uỷ giao, UBKT Tỉnh uỷ Bình Thuận tiếp tục nỗ lực hoàn thành và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng quy định. Qua đó, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Học viện Chính trị Khu vực I