Ủy ban Kiểm tra các cấp Hà Nội thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả nhưng còn nhiều khó khăn

07/10/2019 | 07:22 AM

Xem với cỡ chữ

Xác định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, nên từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp Thành ủy Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện; chỉ đạo UBKT cấp dưới thực hiện tập trung, quyết liệt. UBKT các cấp tích cực khảo sát, nắm bắt thông tin, lựa chọn nội dung và đối tượng để kiểm tra. Kết luận các cuộc kiểm tra hầu hết bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch. Những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đều được tiến hành đúng quy định. Đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm chưa đến mức phải kỷ luật đã yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm. Do vậy, việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi đã phát huy tác dụng tích cực trong việc giáo dục cán bộ, đảng viên; giữ nghiêm kỷ luật đảng, ngăn ngừa sai phạm,; góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuy nhiên, nhìn lại quá trình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của UBKT các cấp Thành ủy Hà Nội thời gian qua cũng thấy còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT các cấp trong Đảng bộ thành phố đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 402 tổ chức đảng và 1.232 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận 251 tổ chức đảng (chiếm 62,44%) 968 đảng viên (chiếm 78,57%) có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng và 578 đảng viên. Trong đó, UBKT Thành ủy kiểm tra 60 tổ chức đảng và 178 đảng viên (gồm 16 Ban Thường vụ quận, huyện ủy; 40 đảng viên diện Thành ủy quản lý). UBKT quận, huyện, thị uỷ và tương đương kiểm tra 259 tổ chức đảng và 708 đảng viên. UBKT cấp cơ sở kiểm tra 83 tổ chức đảng và 346 đảng viên. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, UBKT Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra 11 tổ chức đảng và 25 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, là địa phương dẫn đầu các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc bộ. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị...

Thực hiện phương châm “Giám sát mở rộng và kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, nhằm phát hiện những việc tích cực để phát huy nhân rộng và sớm phát hiện vi phạm để phòng ngừa và kiểm tra. UBKT các cấp đã tăng cường giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án công tác lớn của Thành ủy và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy địa phương, đơn vị trên một số lĩnh vực trọng yếu của thành phố, giúp tổ chức đảng, đảng viên phòng ngừa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, sai phạm; chủ động phát hiện sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách và quản lý để kiến nghị điều chỉnh, bổ sung phù hợp. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan chức năng có liên quan. Tăng cường công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề về chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước để kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp uỷ viên, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực. Coi trọng chất lượng kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, chú trọng việc khắc phục khuyết điểm và xử lý sai phạm sau kiểm tra, giám sát. Quan tâm chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của chi bộ trong công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Các quận, huyện, thị, đảng ủy trực thuộc hằng năm đều bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, 8 chương trình công tác lớn, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của thành phố; các chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ để xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng bộ và tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm kế hoạch đề ra. UBKT các cấp chú trọng công tác giám sát chuyên đề. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT các cấp trong Đảng bộ thành phố đã tiến hành giám sát 2.983 tổ chức đảng và 4.452 đảng viên, trong đó có 2.806 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp (UBKT Thành uỷ giám sát 91 tổ chức đảng và 281 đảng viên; UBKT các cấp uỷ trực thuộc Thành uỷ giám sát 590 tổ chức đảng, 959 đảng viên, còn lại do UBKT đảng uỷ cơ sở giám sát). Nội dung giám sát tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những địa bàn có nhiều phức tạp, nổi cộm về thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, các lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác quy hoạch, quản lý thực hiện các dự án trọng điểm, công tác cán bộ... T giám sát đã phát hiện 12 tổ chức đảng và 70 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển sang kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 5 tổ chức đảng và 31 đảng viên. Cũng qua các cuộc giám sát chuyên đề giúp Ban Thường vụ Thành uỷ kịp thời chỉ đạo điều chỉnh một số chủ trương, chính sách, quy định cho phù hợp với chính sách, pháp luật và tình hình thực tiễn của thành phố. Cũng qua giám sát chuyên đề kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của Ngành là kiểm tra đảng viên kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm.

Cùng với tăng cường công tác giám sát, nhất là giám sát chuyên đề để phát hiện vi phạm, UBKT các cấp tích cực nắm thông tin qua phản ánh, đơn thư của cán bộ, đảng viên, nhân dân, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để khảo sát, đề xuất kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, cùng với việc quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tổ chức triển khai quyết liệt, UBKT các cấp tích cực đào tạo, nâng cao trình độ và rèn luyện bản lĩnh, đạo đức cán bộ kiểm tra. Các cuộc kiểm tra đều được chuẩn bị chu đáo; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; phân công cán bộ đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc; thực hiện các bước đúng quy trình; kết luận công khai, rõ ràng; xử lý đúng việc, đúng lỗi phạm... Vì thế góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tăng cường tính giáo dục cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, hạn chế việc khiếu nại kỷ luật đảng.

             Tuy nhiên, nhìn lại quá trình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm thời gian qua của UBKT các cấp Thành ủy Hà Nội cũng thấy rõ còn nhiều khó khăn. Công tác nắm tình hình, phát hiệu dấu hiệu vi phạm của UBKT một số quận, huyện chưa kịp thời, hiệu quả, dẫn đến một số vi phạm xảy ra nghiêm trọng, trong thời gian dài trên địa bàn không được phát hiện xử lý. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát còn hạn chế, dẫn đến hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao. Một số cấp ủy, UBKT đảng ủy tổng công ty đã cổ phần hóa hoặc đang trong quá trình cổ phần hóa chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; việc chấp hành chế độ báo cáo của một số UBKT đảng ủy tổng công ty chưa đúng quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra còn chồng chéo; có cuộc thanh tra kéo dài (điển hình như cuộc thanh tra tại Tập đoàn Mường Thanh) làm ảnh hưởng đến công tác kiểm tra. Tính tự giác, tự phê bình và phê bình của nhiều tổ chức đảng, đảng viên khi được kiểm tra chưa cao; còn có hiện tượng “chạy lỗi”, thiếu trung thực trong quá trình kiểm điểm. Một số cấp ủy chưa thực sự tạo điều kiện cho UBKT cùng cấp tiến hành các cuộc kiểm tra... Kết quả các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm chưa được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng làm ảnh hưởng đến tính giáo dục, phòng ngừa và định hướng dư luận. Những khó khăn, vướng mắc đó đã làm giảm hiệu quả các cuộc kiểm tra của UBKT các cấp.

Từ thực tế đó, trong những tháng cuối năm 2019, UBKT Thành ủy và UBKT các cấp Thành ủy Hà Nội đang tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp đề ra trong năm. Chủ động tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, tập trung kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. UBKT các cấp chủ động thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung lựa chọn đối tượng, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề bức xúc trong dự luận; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, củng cố lòng tin của nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tập trung xử lý đơn thư  tố cáo, phản ánh của dư luận và các cơ quan báo chí về các vấn đề liên quan đến đất đai; tư cách, phẩm chất, đạo đức lối sống của đảng viên, lợi dụng chức quyền bao che cho cấp dưới làm trái các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; chưa thực hiện đúng nguyên tắc chính sách, thủ tục hành chính, thiếu tinh thần trách nhiệm, tham ô, tham nhũng.... để chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Kết quả các cuộc kiểm tra được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định để tăng cường tính giáo dục, phòng ngừa và định hướng thông tin.

             Chú trọng công tác tiếp đảng viên, công dân; tiếp nhận, phân loại xử lý giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Đẩy mạnh công tác nắm tình hình cơ sở; kịp thời phát hiện những phát sinh, tiêu cực, vụ việc nổi cộm để tham mưu chỉ đạo, xử lý kịp thời, dứt điểm, hiệu quả. Tham mưu cấp ủy cùng cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. UBKT Thành ủy chủ động, tích cực trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, thường xuyên tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ kiểm tra, tạo điều kiện cho cán bộ công chức trong Ngành được học tập nhằm nâng cao trình độ. UBKT các cấp chủ động phối hợp với bộ phận tổ chức của cấp uỷ cấp mình giúp cấp uỷ chuẩn bị nhân sự UBKT nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm về phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ, đồng thời chú trọng cơ cấu các độ tuổi để đào tạo cán bộ lâu dài cho Ngành Kiểm tra./.

Ngọc Đảm