UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ

05/11/2019 | 15:20 PM

Xem với cỡ chữ

Những năm qua, UBKT Tỉnh ủy Hoà Bình đã tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Kết quả phối hợp đã giúp UBKT Tỉnh ủy và các cơ quan, tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng cấp mình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là việc đánh giá, kết luận về phẩm chất, năng lực cán bộ, đảng viên hằng năm; việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý; khen thưởng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên do cấp ủy cấp mình quản lý và những công việc quan trọng khác được kịp thời, bảo đảm đúng quy định, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hoà Bình thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, trong đó có công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng giữa Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy với các cơ quan, tổ chức có liên quan. Nhằm cụ thể hóa việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các quyết định về việc thực hiện Quy chế phối hợp (QCPH) giữa UBKT Tỉnh ủy với 19 cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Cụ thể: Quyết định số 352-QĐ/TU, ban hành quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Báo Hòa Bình, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng;  Quyết định số 353-QĐ/TU, ban hành Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự UBND tỉnh, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Quyết định số 354-QĐ/TU, ban hành Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Trên cơ sở các nội dung của QCPH, UBKT Tỉnh ủy và các cơ quan, tổ chức đã bám sát chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, hằng năm của cấp trên và Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, xác định từng nội dung nêu trong QCPH để chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã ban hành. Quá trình thực hiện QCPH việc trao đổi các thông tin, tài liệu, báo cáo giữa các cơ quan được duy trì thực hiện thường xuyên, mang lại hiệu quả tích cực, nhất là việc phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh...

UBKT Tỉnh ủy đã cùng 19 cơ quan, tổ chức phối hợp thực hiện QCPH theo các nội dung, trách nhiệm của các bên, bảo đảm theo phương pháp công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nội dung của QCPH như: Phối hợp cử cán bộ tham gia các Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với 18 tổ chức đảng và 3 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; giám sát chuyên đề đối với 12 tổ chức đảng và 3 đảng viên; tham mưu giúp cấp ủy thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với 2 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; trao đổi thông tin và tiếp nhận 129 lượt đơn, thư tố cáo, khiếu nại của công dân và cán bộ, đảng viên; trao đổi thông tin để nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc Cơ quan UBKT Tỉnh ủy; thực hiện việc sắp xếp, đổi mới, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (sắp xếp lại từ 5 phòng nghiệp vụ còn 3 phòng nghiệp vụ); trao đổi, cung cấp thông tin, hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý và các chức danh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; thẩm định nhân sự trong việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, khen thưởng thành tích cao đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đối với 36 trường hợp.

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh uỷ phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, đúng kế hoạch; tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 và chương trình kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018; tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các báo cáo, thông báo, kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương; tham mưu thực hiện quy trình bầu và đề nghị chuẩn y Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Ủy viên UBKT các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy khi có biến động (thực hiện quy trình bầu và đề nghị chuẩn y 2 đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; tham mưu trình Thường trực chuẩn y 12 đồng chí Ủy viên UBKT các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy); kịp thời tham mưu, đề xuất hướng xử lý các đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân, đảng viên gửi đến Thường trực Tỉnh ủy.

Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy trong việc trao đổi, nắm bắt thông tin, cung cấp các tài liệu về tình hình thực hiện công tác nội chính, trong đó có việc xem xét xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, các vụ án hành chính, hình sự có liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cử cán bộ phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đoàn kiểm tra do UBKT Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì.

Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy thông tin, báo cáo về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở có liên quan đến khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là đối với các tổ chức đảng cấp dưới có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy tỉnh quản lý có dấu hiệu vi phạm, có biểu hiện nhũng nhiễu, vi phạm gây dư luận bức xúc trong nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Báo Hoà Bình, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là việc phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn mới của Đảng, UBKT cấp trên, các nội dung hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, công khai kết luận sau các kỳ họp UBKT Tỉnh ủy, tạo được dư luận tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

UBKT Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh để trao đổi, cung cấp thông tin, kịp thời trả lời đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri, công dân liên quan đến cán bộ, đảng viên; cung cấp các thông tin, tài liệu và tham gia đánh giá, nhận xét kiểm điểm hằng năm, khen thưởng thành tích cao đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Phối hợp với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh để trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ, vụ việc vi phạm pháp luật, bản án, quyết định của tòa án có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; cử cán bộ tham gia các Đoàn kiểm tra do UBKT Tỉnh ủy chủ trì thực hiện.

Phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để ra các sai phạm sau thanh tra. Trong năm 2018, Thanh tra tỉnh đã phối hợp cung cấp 18 bản Kết luận về thanh tra kinh tế- xã hội để UBKT Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; UBKT Tỉnh ủy đã cử cán bộ tham gia đoàn giải quyết tố cáo của Thanh tra tỉnh...

Việc thực hiện tốt QCPH đã tạo điều kiện thuận lợi để UBKT Tỉnh ủy tham mưu và hoàn thành tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy; đồng thời tăng cường mối quan hệ công tác giữa UBKT Tỉnh ủy và các cơ quan, tổ chức được phối hợp, thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện QCPH của UBKT Tỉnh uỷ Hoà Bình với các cơ quan có liên quan vẫn còn một số khó khăn, tồn tại: Việc cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, tổ chức theo QCPH vẫn còn chưa đầy đủ, kịp thời; phương pháp phối hợp chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả và toàn diện. Do đó, thông qua công tác phối hợp việc phát hiện dấu hiệu vi phạm để kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên chưa mang lại hiệu quả cao.

Việc phối hợp theo dõi, giám sát công tác cán bộ để thẩm định, đánh giá bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử còn chưa được đồng bộ, kịp thời. Việc sử dụng kết quả giám sát của một số cơ quan, tổ chức để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng như: Kết quả giám sát của HĐND, MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết hiệu quả tích cực của công tác phối hợp. Chỉ đạo công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát giữa UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy với các cơ quan tiến hành tố tụng có việc chưa chặt chẽ, chưa kịp thời, dẫn đến việc đình chỉ sinh hoạt đảng, xử lý kỷ luật đảng đối với đảng viên vi phạm có lúc còn chậm. Việc phối hợp với cơ quan kiểm toán Nhà nước chưa có cơ chế phối hợp và chưa thực hiện được trên thực tế...

Từ thực tiễn thực hiện QCPH, UBKT Tỉnh uỷ Hoà Bình đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có văn bản kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo cho bổ sung quy định phối hợp trong thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật Kiểm toán giữa cơ quan kiểm toán Nhà nước với UBKT các cấp trong việc cung cấp kết luận kiểm toán và trao đổi thông tin về sai phạm có liên quan đến đảng viên thuộc diện cấp uỷ các cấp quản lý. Trước mắt, đề nghị Ban Bí thư có văn bản chỉ đạo Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước cung cấp các kết luận kiểm toán tại địa phương cho UBKT Tỉnh uỷ nơi đó để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng./.

An Bình