UBKT Thành ủy Hải Dương thực hiện tốt công tác tham mưu

07/06/2019 | 09:25 AM

Xem với cỡ chữ

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác tham mưu, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, UBKT Thành ủy Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, sự chỉ đạo của cấp ủy, UBKT cấp trên và chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ, chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai công tác kiểm tra, giám sát. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBKT Thành ủy đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy ban hành các chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ, của từng địa phương, đơn vị và chú trọng vào những vấn đề bức xúc, nội cộm và kế hoạch cụ thể trong từng năm để thực hiện. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quy định, quyết định, các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát.

Từ 2016 - 2018, Thành ủy đã triển khai thực hiện 8 cuộc kiểm tra và 3 cuộc giám sát chuyên đề về việc triển khai, quán triệt chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020; triển khai thực hiện các đề án; cải cách hành chính; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị…

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đã 279 lần nghe và cho ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề phát triển kinh tế, thu chi ngân sách, quản lý đô thị, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể… Qua đó, đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng các quy định, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy cho biết: Công tác tham mưu của UBKT Thành ủy đã giúp cấp uỷ tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có chiều sâu, xác định cụ thể đối tượng, nội dung, thời gian phù hợp với đặc điểm của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đạt chất lượng tốt cả về quy trình và nội dung báo cáo. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn những thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời giúp cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy được sâu sát, toàn diện, hiệu quả hơn; góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của thành phố và cơ sở.

Điển hình như năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Qua kiểm tra, bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm như: Một số chủ tịch UBND phường, xã chưa thật sự sâu sát trong chỉ đạo, triển khai và đánh giá kết quả; xây dựng kế hoạch cải cách hành chính còn chậm. Một số cơ quan, đơn vị chưa ban hành đầy đủ kế hoạch cải cách hành chính nên thực hiện chưa đi vào nền nếp. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước về chương trình cải cách thủ tục hành chính chưa kịp thời, sâu rộng đến người dân; thủ tục hành chính giải quyết còn mất nhiều thời gian. Việc công khai hóa bộ thủ tục hành chính ở một số đơn vị cập nhật chưa kịp thời, chưa thực hiện công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; việc rà soát thủ tục hành chính chưa thường xuyên; chưa thực hiện nghiêm các quy chế phối hợp giữa thành phố với các đơn vị liên quan. Vẫn còn hồ sơ chậm có kết quả, chưa thực hiện việc giải trình, xin lỗi tổ chức, công dân khi hồ sơ quá hạn… Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã khắc phục các hạn chế nêu trên; các phường, xã, phòng chức năng thuộc UBND thành phố rà soát những thiếu sót, khuyết điểm đã nêu liên quan đến đơn vị mình để chấn chỉnh, khắc phục sửa chữa kịp thời. Kết quả, thái độ, chất lượng phục vụ trong giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên, hạn chế những ý kiến phản ánh tiêu cực từ phía doanh nghiệp và người dân, từ đó tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng và tâm lý yên tâm cho các nhà đầu tư khi triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thành phố Hải Dương.

Hay qua kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Đô thị văn minh giai đoạn 2016 - 2020”; trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện Đề án, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu UBND, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án thành phố, các phường xã khắc phục…

Hơn nửa nhiệm kỳ qua, cùng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị; việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu của UBKT Thành ủy đã góp phần giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố luôn đạt ở mức cao hơn mức bình quân chung của cả tỉnh, bình quân đạt từ 13 -15%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ và giảm mạnh tỷ trọng nông nghiệp. Thành phố hiện đã đạt đủ các tiêu chí, đang đề nghị để được công nhận là đô thị loại 1 trước năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đề ra.

Để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tham mưu, trong thời gian tới UBKT Thành ủy tiếp tục chủ trì, tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng.

Tham mưu giúp Thành ủy rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát nửa cuối nhiệm kỳ bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và tình hình thực tiễn ở từng địa phương.

Tăng cường nắm tình hình, đặc biệt các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, nhạy cảm có khả năng tiềm ẩn bức xúc, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thành phố có kế hoạch, biện pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời./.

Trọng Đức