UBKT Huyện ủy Châu Thành (Kiên Giang): Nâng cao chất lượng công tác tham mưu

27/03/2019 | 14:11 PM

Xem với cỡ chữ

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp uỷ, UBKT cấp trên và chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành (Kiên Giang) nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Huyện uỷ Châu Thành đã chủ động tham mưu giúp cấp uỷ tổ chức triển khai công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, tham mưu cấp uỷ tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế, hướng dẫn của cấp uỷ và UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Kịp thời tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và các nhiệm vụ do cấp uỷ giao để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

UBKT Huyện uỷ Châu Thành trao đổi với đại diện Tạp chí Kiểm tra.

Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện đến nay, cấp uỷ các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Đảng. Theo kế hoạch, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 184 tổ chức gắn với 20 đảng viên là cán bộ chủ chốt; các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở kiểm tra chấp hành đối với 1.462 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào: Chương trình hành động số 17 của Huyện uỷ thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 3-6-2013 về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; thực hiện chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình hành động số 3 của Huyện uỷ về thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục - thể thao đến năm 2020… Qua kiểm tra, kết luận có 2 tổ chức đảng và 18 đảng viên chưa thực hiện tốt nội dung kiểm tra, đã chỉ đạo tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Cấp uỷ và các chi bộ cơ sở đã tiến hành giám sát thường xuyên đối với 15 tổ chức đảng trực thuộc và 365 đảng viên. Nội dung giám sát chủ yếu về việc chấp hành, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành quy định những điều đảng viên không được làm; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII); việc lãnh đạo, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về tác phong, đạo đức, lối sống và việc chấp hành, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị… Giám sát theo chuyên đề đối với 308 tổ chức đảng gắn với 29 đảng viên là cán bộ chủ chốt; các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở giám sát 1.042 đảng viên. Nội dung giám sát gồm: Việc lãnh đạo, chỉ đạo tập trung củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, gắn với nâng cao chất lượng phát triển đảng viên mới; thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XI) và Chương tình hành động số 29 của Tỉnh uỷ một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 gắn với thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện; việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện Đề án số 03 của Bna Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng ở nông thôn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020… Qua giám sát cho thấy các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được giám sát; riêng Chi bộ Bưu điện thực hiện chưa tốt, đã chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể Chi uỷ.

Ban Thường vụ huyện uỷ đã thi hành kỷ luật đối với 1 tập thể chi uỷ bằng hình thức khiển trách do không tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, quy chế làm việc của chi uỷ. Thi hành kỷ luật 1 đồng chí bí thư chi bộ bằng hình thức cách chức chi uỷ viên chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, nội dung vi phạm về công tác lãnh đạo, quản lý.

Chi đảng uỷ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở thi hành kỷ luật 22 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 12, cảnh cáo 10 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; quy định những điều đảng viên không được làm…

Đồng chí Nguyễn Hồng Đại, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ Châu Thành cho biết: Công tác tham mưu của UBKT Huyện uỷ đã giúp cấp uỷ tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có chiều sâu, xác định cụ thể đối tượng, nội dung, thời gian phù hợp với đặc điểm của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã góp phần giúp các cấp uỷ, địa phương, đơn vị tiếp tục cụ thể hoá, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch… của cấp trên và cấp mình theo các nội dung được kiểm tra, giám sát. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện còn một số khó khăn, hạn chế. Do yêu cầu bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ nên xảy ra tình trạng hụt hẫng cán bộ chuyên môn làm công tác kiểm tra ở cơ sở. Một số cấp uỷ cơ sở chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Công tác phối hợp, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, chặt chẽ. Việc kiểm tra, hướng dẫn đối với UBKT cơ sở chưa đều; công tác phúc tra, sau kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên…

Nguyên nhân những hạn chế, tồn tại trên là do nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát của một số tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế. Cán bộ tham mưu thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy ít chịu nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên để vận dụng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và tham mưu giúp cấp uỷ. Vai trò tham mưu, giúp việc của UBKT, tổ chức đảng và các ngành liên quan còn thiếu quyết liệt…

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trên và nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu, từ nay đến hết nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Huyện ủy Châu Thành xác định cần làm tốt các nhiệm vụ sau:

Tham mưu giúp Huyện uỷ rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát nửa cuối nhiệm kỳ. Chủ động tham mưu giúp cấp ủy cụ thể hoá triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.

Phối hợp với các ban xây dựng Đảng và các ngành có liên quan tham mưu cấp uỷ xây dựng kế hoạch chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hằng năm đạt hiệu quả. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ cấp ủy giao và nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, trong đó chú trọng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, xã hội bức xúc, dư luận quan tâm. Giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại…

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và cơ quan UBKT các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; rà soát, bổ sung quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra của Đảng nhằm động viên, khuyến khích cán bộ tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện./.

An Bình