Từ cuộc kiểm tra cách cấp: Chấn chỉnh Chi bộ trường Tiểu học Thạnh Lộc 1 cả năm không tổ chức sinh hoạt Đảng

09/07/2019 | 07:23 AM

Xem với cỡ chữ

Qua nắm tình hình, UBKT Huyện uỷ Châu Thành (Kiên Giang) đã quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ trường Tiểu học Thạnh Lộc 1 và đồng chí Nguyễn Văn Dũng, nguyên Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh Lộc 1 về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng của chi bộ; việc chấp hành, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường và tổ chức thực hiện các hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao cho Hiệu trưởng.

Qua thẩm tra, xác minh, UBKT Huyện ủy Châu Thành đã kết luận: Chi bộ Trường Tiểu học Thạnh Lộc 1 không xây dựng chương trình, kế hoạch hằng năm. Tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ không đầy đủ theo quy định. Cụ thể, trong các năm: 2013, họp 7/12 kỳ; năm 2014 họp 3/12 kỳ; năm 2015 họp 6/12 kỳ; năm 2016 và quý I năm 2017 không tổ chức sinh hoạt đảng. Hằng tháng, sinh hoạt Chi bộ không có báo cáo; nội dung sinh hoạt chưa thực hiện đúng trình tự theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ và Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Bên cạnh đó, Chi bộ không thể hiện được vai trò lãnh đạo của chi uỷ đối với hoạt động của Chi bộ cũng như trách nhiệm quản lý, giáo dục đảng viên; tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ chưa đầy đủ, kịp thời theo chức năng, nhiệm vụ của Chi uỷ, Chi bộ và kế hoạch chỉ đạo của cấp trên. Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ không được thực hiện theo đúng kế hoạch chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên; lãnh đạo việc quản lý thu, nộp và sử dụng đảng phí thực hiện chưa đầy đủ và đúng theo quy định…

Đối với đồng chí Nguyễn Văn Dũng, nguyên Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh Lộc 1 có những khuyết điểm, vi phạm: Với vai trò Bí thư Chi bộ đã vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; không tổ chức sinh hoạt chi bộ 35 kỳ trong thời gian từ tháng 1-2013 đến tháng 3-2017, chỉ tổ chức sinh hoạt chi bộ được 16 kỳ. Lãnh đạo hoạt động của Chi uỷ Chi bộ thiếu kế hoạch, định hướng theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của Điều lệ Đảng. Trong quá trình lập thủ tục chuyển sinh hoạt đảng của bản thân không chấp hành và thực hiện đúng nguyên tắc thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng, tự lập và mạo chữ ký Phó Bí thư và Thư ký chi bộ để chuyển sinh hoạt đảng, không kiểm điểm trước tập thể Chi bộ.

Về vai trò Hiệu trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Dũng đã thiếu tính gương mẫu trong việc chấp hành, thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh chưa đầy đủ và đúng với quy định. Thanh toán khống và thanh toán trùng lắp một số khoản chi để chiếm dụng cá nhân tiền ngân sách nhà nước; chỉ đạo kế toán, thủ quỹ thực hiện một số nội dung chi sai nguyên tắc, chế độ tài chính. Tổ chức vận động thu, thanh toán một số quỹ sai quy định, gồm: Quỹ vận động phụ huynh học sinh hơn 25 triệu đồng; quỹ hỗ trợ từ ngân sách xã gầm 19 triệu đồng… Tổng số tiền đồng chí Dũng chiếm dụng cá nhân là hơn 240 triệu đồng.

Đồng thời, UBKT Huyện uỷ Châu Thành cũng đã chỉ rõ những đảng viên có liên quan đến trách nhiệm trong vi phạm của Nhà trường, gồm các đồng chí: Hà Thị Xinh, đảng viên, thủ quỹ đã có nhiều sai phạm như không mở sổ theo dõi các hoạt động thu, chi quỹ tiền mặt của Trường; không quản lý, lưu trữ đầy đủ chứng từ thu, chi tiền mặt; chi khống một số chứng từ sai nguyên tắc, chế độ tài chính. Trong đó có một số chứng từ chi đã chi lần đầu cho giáo viên nhưng đồng chí lại tiếp tục chi lần 2, phần tiền chênh lệch nâng khống số tiết dạy và ký khống quyết toán với Kho bạc để Hiệu trưởng chiếm dụng cá nhân. Vì vậy đã để xảy ra thất thoát tiêu cực lớn ngân sách nhà nước tại Trường.

Đồng chí Huỳnh Thu Giang, nguyên Kế toán Trường chưa tham mưu cho lãnh đạo cơ quan trong chỉ đạo, thực hiện công tác tài chính; chưa cập nhật, lưu trữ, bảo quản sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định; thực hiện một số khoản chi trùng, sai nguyên tắc chế độ tài chính kế toán. Mặc dù không chiếm dụng cá nhân nhưng đồng chí Giang là người giữ vai trò quan trọng để giúp Hiệu trưởng chiếm dụng, làm thất thoát ngân sách, kinh phí của đơn vị.

Với những sai phạm trên của Chi bộ và các cá nhân tại Trường Tiểu học Thạnh Lộc 1, trên cơ sở đề nghị của UBKT Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ Châu Thành đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với tập thể Chi uỷ Nhà trường nhiệm kỳ 2013-2015 và nhiệm kỳ 2015-2017; kiểm điểm đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Thạnh Lộc và các cá nhân có liên quan đến sai phạm, khuyết điểm của Chi uỷ Chi bộ Trường Tiểu học Thạnh Lộc 1. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, nguyên Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường đã phải nhận hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng.

Đồng thời, UBKT Huyện ủy yêu cầu Hội đồng kỷ luật Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, có hình thức kỷ luật hoặc đề nghị thi hành kỷ luật về hành chính đối với các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng; Hà Thị Xinh, giáo viên, thủ quỹ; Huỳnh Thị Thu Giang, nguyên kế toán Trường.

Yêu cầu Đảng uỷ xã Thạnh Lộc tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành, thực hiện chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; chấp hành thực hiện nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng đối với các chi bộ trực thuộc. Chỉ đạo việc chấp hành và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về trình tự, nội dung sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; Chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Sau kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ trường Tiểu học Thạnh Lộc 1 và đồng chí Nguyễn Văn Dũng, nguyên Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh Lộc 1, tình hình Nhà trường đã đi vào ổn định, các hoạt động ngày càng nền nếp; số tiền vi phạm đã được thu hồi. Theo đồng chí Nguyễn Hồng Đại, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ Châu Thành, đây là cuộc kiểm tra cách cấp nhưng có tác dụng và hiệu quả lớn. Qua kiểm tra đã có tác dụng chấn chỉnh tình trạng buông lỏng trong công tác lãnh đạo, giáo dục tư tưởng chính trị đối với đảng viên của các chi bộ, trong đó cụ thể như việc không tổ chức sinh hoạt đảng theo quy định hoặc tổ chức sinh hoạt đảng của chi bộ lồng ghép cùng với tổ chức họp về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn… Việc kiểm tra cách cấp đã kịp thời ngăn ngừa vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra; nhắc nhở, yêu cầu cấp có thẩm quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng trực thuộc về việc nghiêm túc thực hiện đúng các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước./.

Thu Hoài