Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

05/03/2020 | 12:28 PM

Xem với cỡ chữ

Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng và là một trong những phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng. Nhận thức được vị trí, tác dụng, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thời gian qua, cấp uỷ, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các quy chế, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng và đảng viên.  

Đoàn Kiểm tra của BTV Thành ủy Đà Nẵng làm việc với BTV Quận ủy Cẩm Lệ.

Căn cứ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, tránh chồng chéo về nội dung, đối tượng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung ở lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề bức xúc như: quản lý đất đai; tài chính ngân sách; công tác cán bộ; tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, cấp ủy các cấp của Đảng bộ thành phố đã tiến hành kiểm tra đối với 592 tổ chức đảng, 3.075 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 303 tổ chức đảng, 309 đảng viên. UBKT các cấp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, đã kiểm tra 704 tổ chức đảng, 24 đảng viên (trong đó, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 tổ chức đảng và 24 đảng viên); giám sát chuyên đề 260 tổ chức đảng, 271 đảng viên; xem xét, giải quyết tố cáo 4 đảng viên. Qua các cuộc kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, đã kết luận 1 tổ chức đảng và 15 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Việc xem xét thi hành kỷ luật đảng được cấp ủy và UBKT các cấp tiến hành một cách chủ động, kịp thời, kết luận đúng mức độ, tính chất, nguyên nhân vi phạm để xử lý hoặc đề nghị tổ chức đảng cấp trên xử lý kỷ luật, bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền thi hành kỷ luật. Hầu hết các đảng viên bị xem xét kỷ luật đã thấy rõ khuyết điểm của mình, chấp hành nghiêm quyết định, không khiếu nại. Một số trường hợp sau thời gian bị xử lý đã quyết tâm rèn luyện, tiến bộ. Năm 2019, các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 166 đảng viên (trong đó có 28 cấp ủy viên các cấp) bằng các hình thức: Khiển trách 1 tổ chức đảng và 137 đảng viên, cảnh cáo 18 đảng viên, cách chức 2 đảng viên, khai trừ 9 đảng viên; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với 1 Thành ủy viên. Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết liệt trong chỉ đạo xử lý các cá nhân có liên quan đến vụ án Phạm Công Danh, Phan Văn Anh Vũ; đình chỉ, chỉ đạo đình chỉ và đề nghị UBKT Trung ương đình chỉ sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy đối với các đảng viên vi phạm.

Điểm mới rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thời gian qua đó là kết hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra với công tác cán bộ; xem xét, thi hành kỷ luật nghiêm minh, kịp thời đối với các trường hợp có sai phạm gắn với việc chỉ đạo cho thôi giữ chức vụ, điều chuyển công tác khác đối với những cán bộ vi phạm kỷ luật, uy tín, tín nhiệm thấp, năng lực công tác yếu, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện quy chế phối hợp hoạt động trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng giữa UBKT các cấp với các cơ quan, đơn vị có chuyển biến tích cực, hiệu quả. Cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy trực tiếp làm trưởng các đoàn kiểm tra, giám sát, coi trọng việc phát huy vai trò của các cơ quan tham mưu giúp việc, nhất là UBKT trong việc tham mưu giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng thời gian qua đã có những chuyển biến rất tích cực, nội dung kiểm tra, giám sát đã chạm tới các mặt, các lĩnh vực bức xúc, nhạy cảm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, dứt điểm, hiệu quả; chú trọng các giải pháp đột phá, các khâu trọng tâm, trọng điểm. Cấp ủy, UBKT các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, có kết quả các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng coi trọng công tác thẩm tra, xác minh, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, tinh thần tự giác của đảng viên được kiểm tra, giám sát nhằm đưa ra kết luận chính xác, đảm bảo tính khách quan, hiệu lực, hiệu quả; khẳng định được vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Bên cạnh đó, việc công khai kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đã kịp thời định hướng dư luận, có tác dụng khuyến cáo, răn đe, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm.

Có thể thấy việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ thành phố đạt được yêu cầu đề ra; đã làm rõ và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm. Tình trạng né tránh, nể nang, xử lý không kiên quyết trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được khắc phục. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; góp phần cảnh báo, phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; đóng góp tích cực vào sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ, vẫn còn có một số đơn vị chưa làm tốt công tác nắm bắt tình hình, phát hiện và xác định dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên nên chưa tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; là năm tiến hành tổ chức Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, UBKT cấp dưới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm đúng quan điểm chỉ đạo “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Tập trung kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 07/5/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị…    

Cấp ủy và UBKT các cấp phải sâu sát cơ sở, xử lý tốt các kiến nghị, phản ảnh của đảng viên và nhân dân; giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vấn đề dư luận bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở, nhất là các tố cáo, kiến nghị liên quan đến công tác nhân sự đại hội. Đối với những trường hợp vi phạm kỷ luật trong Đảng phải xử lý nghiêm minh, đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục.

UBKT các cấp tập trung công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ động xem xét đối với những trường hợp nhân sự trong quy hoạch có dấu hiệu vi phạm để kịp thời tham mưu cấp ủy khi thực hiện quy trình nhân sự. Tham mưu cấp ủy về nhân sự UBKT các cấp; tiếp tục kiện toàn và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, không nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Đổi mới phương pháp nắm tình hình, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn, không chờ vụ việc xảy ra nghiêm trọng mới kiểm tra, xử lý. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm kiểm soát chặt chẽ việc trao và thực thi quyền lực./.

Huỳnh Thị Tam Thanh

(UBKT Thành uỷ Đà Nẵng)