Thiếu Kiểm tra, giám sát, Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kiên Giang sai phạm hàng tỷ đồng

09/05/2019 | 14:07 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 6-7-2018, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Thông báo Kết luận phúc tra việc thực hiện Thông báo Kết luận của UBKT Tỉnh ủy về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kiên Giang.

Năm 2016, UBKT Tỉnh uỷ Kiên Giang đã có Thông báo Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh như sau: Công tác kiểm tra, giám sát Đảng uỷ còn hạn chế; việc ban hành quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số trường hợp chưa đúng quy trình, thủ tục như quy định của UBND tỉnh; sai phạm trong lãnh đạo thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong điều hành tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản các nguồn kinh phí do đơn vị quản lý số tiền hơn 4,4 tỷ đồng.

Đối với đồng chí Nguyễn Đông Hải, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng đã có các khuyết điểm, vi phạm: Lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chưa hiệu quả; chịu trách nhiệm cùng với tập thể Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường về những sai phạm trong việc lãnh đạo thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; lãnh đạo quản lý điều hành tài chính, xây dựng cơ bản, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, UBKT Tỉnh ủy cũng kết luận rõ sai phạm, trách nhiệm của một số cá nhân có liên: Đồng chí Võ Thị Xinh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh, chủ tài khoản, chủ đầu tư các dự án của đơn vị, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng trong thời gian đương chức đã có nhiều sai phạm trong: Quản lý điều hành công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý; công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí; quản lý tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản của đơn vị. Đồng chí Trương Thanh Thủy, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, người được ủy quyền duyệt chi, trực tiếp điều hành về tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản, các nguồn kinh phí do đơn vị quản lý, có nhiều sai phạm trong công tác lãnh đạo thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí. Đồng chí Văn Thành Thảo, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tài vụ, Kế toán trưởng có nhiều sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ, tham mưu cho cho lãnh đạo trong quản lý, điều hành tài chính, tài sản và các nguồn kinh phí do đơn vị quản lý. Đồng chí Nguyễn Văn Thống, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Thiết bị - Quản trị kiêm cán bộ kỹ thuật và đồng chí Dương Minh Triều, đảng viên, nhân viên Phòng Thiết bị - Quản trị, cán bộ kỹ thuật Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, để xảy ra sai phạm…

Sau kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng uỷ và đồng chí Bí thư, Phó Hiệu trưởng Trường, UBKT Tỉnh ủy đã đề nghị Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hướng dẫn đơn vị quản lý thu, chi tài chính, kê khai nộp thuế theo đúng quy định để ngăn ngừa, hạn chế sai phạm. Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng thường xuyên quan tâm lãnh đạo về tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản, quản lý các nguồn quỹ theo đúng quy định; chỉ đạo điều chỉnh bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành, khắc phục ngay việc quản lý thu, chi sai nguyên tắc tài chính; chấm dứt việc ký duyệt các khoản chi sai quy định, hạch toán các khoản thu sự nghiệp; kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng của Trường bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Đông Hải, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng về vai trò lãnh đạo, điều hành đơn vị để xảy ra nhiều sai phạm; kiểm điểm theo quy trình đối với các đồng chí Võ Thị Xinh, Trương Thanh Thủy, Văn Thành Thảo, Nguyễn Văn Thống và Dương Minh Triều về những khuyết điểm, sai phạm nêu trên. Xuất toán thu hồi nộp ngân sách nhà nước tỉnh qua tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Sở Tài chính số tiền gần 1,3 tỷ đồng; thu hồi nộp về nguồn kinh phí của đơn vị số tiền hơn 2,7 tỷ đồng chi thâm niên nghề, phụ cấp ưu đãi nghề sai quy định; điều chỉnh bổ sung vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp theo quy định của pháp luật hơn 428 triệu đồng từ việc cho thuê mặt bằng căng tin và giữ xe.

Sau khi có Thông báo Kết luận 109-TB/UBKTTU ngày 29-11-2016 của UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh đã tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Đông Hải; kiểm điểm theo quy trình và xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các đồng chí: Trương Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thống, Dương Minh Triều và kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Văn Thành Thảo. Cùng với Ban Giám hiệu Trường thành lập tổ tham mưu điều chỉnh, bổ sung, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên và cán bộ, công chức của Trường; kiện toàn Ban quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định. Hạch toán chuyển từ nguồn doanh thu sang bổ sung quỹ phát triển sự nghiệp số tiền cho thuê mặt bằng căn tin và giữ xe hơn 428 triệu đồng; thu hồi xong số tiền gần 1,3 tỷ đồng nộp vào tài khoản chờ xử lý của Sở Tài chính tỉnh.

Đến thời điểm UBKT Tỉnh uỷ phúc tra, Trường đã khắc phục cơ bản những khuyết điểm, sai phạm theo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; chỉ còn khoản tiền hơn 2,7 tỷ đồng chi thâm niên nghề, phụ cấp ưu đãi nghề sai quy định, Trường Cao đẳng Cộng đồng mới thu hồi nộp vào ngân sách được hơn 203 triệu đồng (đạt 7,48%).

Tuy nhiên, có một thực tế là theo đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm, Đảng bộ nhà trường có 97,3% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, các chi bộ trực thuộc được công nhận là cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Từ năm 2013 đến thời điểm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (tháng 6-2016), Đảng ủy tiến hành 8 cuộc kiểm tra với 55 lượt chi bộ và 2 cấp ủy viên, giám sát 10 cuộc với 28 lượt chi bộ và 2 cấp ủy viên; chi bộ kiểm tra 35 lượt đảng viên và giám sát 112 lượt đảng viên; các chủ trương, chính sách của Đảng, nghị quyết, chương trình kế hoạch của cấp trên và nhiệm vụ quan trọng được đưa ra tập thể Ban Thường vụ, Đảng ủy, chi bộ thảo luận, bàn bạc thống nhất trước khi triển khai thực hiện… nhưng không phát hiện ra các sai phạm, khuyết điểm, hạn chế trong nội bộ. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng (thuế, tài chính) thiếu thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, giám sát để Trường Cao đẳng Cộng đồng sai phạm về tài chính kéo dài nhiều năm với số tiền lớn mà không bị phát hiện chấn chỉnh, xử lý kịp thời, như: Năm 2014 xin ngân sách bổ sung nguồn tiền cải cách tiền lương số tiền 1,2 tỷ đồng khi chưa có nhu cầu sử dụng (năm 2015 mới cần sử dụng hơn 371 triệu đồng), thực hiện chưa nghiêm Điều 4 Nghị định 66/2013/NĐ-CP) về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trường hạch toán số tiền hơn 428 triệu đồng từ nguồn cho thuê mặt bằng căn tin, giữ xe vào doanh thu không đúng quy định tại Nghị định 52/2009/NĐ-CP (số tiền này theo quy định sau khi khấu trừ các khoản thì số còn lại phải đưa vào quỹ để tái đầu tư). Chi sai quy định từ nguồn dịch vụ liên kết đào tạo (chi phụ cấp thâm niên nghề, ưu đãi nghề cho 61 cán bộ, viên chức khối quản lý) hơn 2,7 tỷ đồng (năm 2013 hơn gần 749 triệu đồng, năm 2014 gần 807 triệu đồng, năm 2015 hơn 798 triệu đồng và 9 tháng đầu năm 2016 gần 368 triệu đồng), vi phạm Điều 72, Luật Ngân sách và Điều 1, Nghị định 54/2011/NĐ-CP, Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg về chế độ ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập; hạch toán sai dẫn đến kê khai nộp thuế thiếu trong năm 2013 với số tiền hơn 184 triệu đồng (thuế thu nhập doanh nghiệp gần 152 triệu, thuế giá trị gia tăng gần 33 triệu đồng), vi phạm các Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập và Luật Thuế giá trị gia tăng. Thiếu thường xuyên kiểm tra, giám sát để nhà thầu thi công không đúng chủng loại vật tư theo thiết kế, thanh toán thừa khối lượng với số tiền vi phạm lên đến hơn 263 triệu đồng...

Từ thực trạng trên cho thấy rất cần thiết phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với cấp uỷ và người đứng đầu các đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời, tăng cường việc kiểm tra, thanh tra đối với lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm. Sau các kết luận kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp thường xuyên theo dõi, giám sát và phúc tra lại kết luận kiểm tra đã ban hành nhằm bảo đảm việc khắc phục sai phạm, khuyết điểm của các tổ chức và cá nhân được thực hiện nghiêm túc, qua đó phát huy cao hơn nữa vai trò, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát./.

Trịnh Nhất