Thị xã Phú Thọ: Công tác kiểm tra bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra

10/10/2019 | 08:32 AM

Xem với cỡ chữ

Ban Thường vụ Thị ủy Phú Thọ trao đổi với Tạp chí Kiểm tra về công tác kiểm tra, giám sát.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXII, trong hơn nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) đã cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện 2 khâu đột phá về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp, dịch vụ, đô thị và tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư vào phát triển công nghiệp, dịch vụ. Để đạt được mục tiêu đề ra, Đảng bộ thị xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc triển khai và thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp.

Hằng năm, ngay từ đầu năm Thị ủy đã ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Thị ủy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban chuyên môn và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ chủ trì các cuộc kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ xem xét, kết luận. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình, yêu cầu thực tế xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả. Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thị ủy và UBKT Thị ủy, của các ban xây dựng Đảng đều được Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy thẩm định kỹ về nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát cụ thể và trọng tâm, sát với tình hình cơ sở, nhiệm vụ chính trị. Thường trực Thị ủy thường xuyên nghe UBKT Thị ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết kịp thời các kiến nghị và các nhiệm vụ, nhất là các vấn đề phức tạp, khó khăn.

Từ đầu năm 2017 đến nay, cấp ủy các cấp các cấp kiểm tra 79 tổ chức đảng và 50 đảng viên; trong đó, Ban Thường vụ Thị ủy kiểm tra 21 tổ chức đảng và 9 đảng viên là đảng ủy viên và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở. Giám sát 33 tổ chức đảng và 42 đảng viên; trong đó, Ban Thường vụ Thị ủy giám sát 10 tổ chức đảng và 6 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của thị xã…

Nhằm tập trung chỉ đạo khâu đột phá về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp, dịch vụ, đô thị, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Nghị quyết số 01, ngày 25-11-2015 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án nhà nước thu hồi đất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thị xã giai đoạn 2015 - 2020. Sau khi ban hành và tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 01 đối với Đảng bộ xã Lộc Hà, chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế: Việc phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng còn lúng túng, vẫn còn có cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền xã với các phòng, ban của thị xã còn chưa theo kịp với diễn biến thực tế, cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng còn thiếu sát sao, tính toán bồi thường thiếu sót dẫn đến người dân có đơn thư khiếu nại, kiến nghị, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án…

Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể, sát tình hình thực tế của địa phương và triển khai tổ chức thực hiện các dự án hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền xã cần tăng cường công tác quản lý đất đai, nhất là diện tích đất đã được quy hoạch các dự án. Kịp thời xem xét, kiểm điểm những chi bộ có cán bộ, đảng viên không gương mẫu, gây khó khăn trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quá trình triển khai dự án và giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Lâm, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy cho biết: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đã giúp Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy kịp thời nắm bắt được những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Đảng bộ và có biện pháp khắc phục, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hơn nửa đầu nhiệm kỳ qua, kinh tế - xã hội của thị xã có nhiều chuyển biến tích cực, đúng định hướng; tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. So với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XXII, đến hết năm 2018 đã có 14/22 chỉ tiêu đạt và vượt; còn 8 chỉ tiêu đang được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

Trong thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp thị xã Phú Thọ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, nhất là đồng chí thư cấp ủy. Chú trọng phát huy vai trò của UBKT cùng cấp giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp; trọng tâm là kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong việc tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 02, ngày 20-7-2016 của Ban Thường vụ Thị ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã Phú Thọ”; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Tăng cường thực hiện giám sát trong Đảng, chú trọng giám sát chuyên đề tổ chức đảng và đảng viên (nhất là cấp ủy viên cùng cấp) trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp trên theo quy định. Công tác giám sát phải mở rộng nhằm phát hiện các khuyết điểm, hạn chế, từ đó kịp thời uốn nắn, sửa chữa, không để khuyết điểm trở thành vi phạm.

Tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát, tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Thị ủy đối với UBKT đảng ủy cơ sở; sự phối hợp giữa các ban xây dựng Đảng và các cơ quan có liên quan để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đồng bộ với công tác điều tra, kiểm tra, thanh tra, giám sát, kỷ luật của chính quyền, đoàn thể…

Trọng Đức