Thị xã Nghĩa Lộ: Công tác kiểm tra, giám sát thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

15/08/2019 | 05:31 AM

Xem với cỡ chữ

Là đô thị trung tâm kinh tế vùng phía Tây tỉnh Yên Bái, trong những năm qua, thị xã Nghĩa Lộ đã có những bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội: Kinh tế duy trì tăng trưởng khá cao; thương mại - dịch vụ và du lịch phát triển mạnh; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định; các công trình hạ tầng từng bước được hoàn thiện và phát triển; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; đời sống nhân dân ngày một nâng lên. Trong quá trình phát triển đi lên không tránh khỏi những phát sinh, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đất đai, đô thị... Do vậy, Đảng bộ coi trọng công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhằm đưa Nghĩa Lộ phát triển nhanh, bền vững.

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ cho biết, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu: Xây dựng Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa - du lịch; là thành đô thị loại 3 vào năm 2020 theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, trong thời gian qua cùng với việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, giúp ổn định chính trị cơ sở, huy động hiệu quả các nguồn lực của địa phương để phát triển. Thực hiện Nghị quyết số 18, 19 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW và Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy về  sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể và chính quyền giai đoạn 2017 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã đã chủ động xây dựng và triển khai thí điểm các đề án hợp nhất: Ban Tổ chức Thị ủy với Phòng Nội vụ thị xã; UBKT Thị ủy với Thanh tra; thực hiện mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; Văn phòng Thị ủy với Văn phòng HĐND - UBND thị xã theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Sau sắp xếp, Đảng bộ Thị xã tinh gọn còn 35 tổ chức cơ sở đảng, 129 chi bộ trực thuộc (giảm 6 tổ chức cơ sở đảng và 29 chi bộ trực thuộc), với 2.370 đảng viên; 71/71 tổ, thôn bản có chi bộ độc lập. Đa số các tổ chức đảng duy trì sinh hoạt đạt yêu cầu, bảo đảm được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong 2 năm 2016 - 2017, Thị ủy đã xác định và chỉ rõ các việc cần khắc phục, làm ngay, bao gồm: 9 khuyết điểm hạn chế; 10 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh; 4 nhóm nhiệm vụ bổ sung. Ngay trong năm 2017, đã khắc phục xong 5 khuyết điểm, hạn chế; 8 nhiệm vụ trọng tâm; các khuyết điểm, hạn chế và nhiệm vụ còn lại được khắc phục theo kế hoạch. Cấp ủy chi bộ, đảng bộ sau kiểm điểm năm 2016 cũng đã chỉ ra 169 khuyết điểm, hạn chế; Thị ủy chỉ đạo rà soát bổ sung 31 nhiệm vụ. Đến nay việc khắc phục khuyết điểm, vụ việc đã cơ bản hoàn thành; còn 25 khuyết điểm, vụ việc chuyển sang nhiệm vụ khắc phục thường xuyên hằng năm.

Đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn mới, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thị xã đã có bước đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả; mở rộng diện giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, đồng thời tăng cường chỉ đạo và hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên tự kiểm tra, giám sát. Ban chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, UBKT làm tốt công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, các hoạt động có liên quan đến quản lý đô thị, xây dựng, giải phóng mặt bằng, tổ chức triển khai các dự án... Tăng cường công tác giải quyết đơn thư, phản ánh, tố cáo, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh, bức xúc ngay từ cơ sở. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 287 tổ chức đảng và 1.465 đảng viên. Trong đó, kiểm tra toàn diện đối với 6 tổ chức đảng; kiểm tra chuyên đề về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 28 tổ chức đảng; kiểm tra 44 đảng viên là cấp ủy viên, lãnh đạo đơn vị; tiến hành giám sát chuyên đề đối với 121 tổ chức đảng. UBKT các cấp kiểm tra 32 tổ chức đảng với 294 đảng viên về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; xem xét giải quyết 2 đơn tố cáo, kiến nghị đối với 9 đảng viên. Chú trọng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thông qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời biểu dương những đơn vị thực hiện tốt và uốn nắm kịp thời những hạn chế, yếu kém, đồng thời xử lý nghiêm mọi vi phạm, khuyết điểm. Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 11 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 8; cảnh chức 1; và khai trừ 2 trường hợp.  

Thực hiện quy hoạch mở rộng địa giới hành chính, xây dựng Nghĩa Lộ thành đô thị loại 3 vào năm 2020, Thị xã Nghĩa Lộ đã sáp nhập thêm 6 xã và 1 thị trấn, nâng tổng số đơn vị hành chính cấp xã, phường lên 14, gấp đôi so với trước mở rộng. Trong bối cảnh thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức, bộ máy, nên số lượng lãnh đạo, quản lý, cũng như tổng định biên cán bộ, công chức của thị xã đều giảm, đang tạo ra thách thức rất lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và chính quyền thị xã Nghĩa Lộ. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, từ nay đến hết nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá sau:

Thứ nhất, phấn đấu hoàn thành với chất lượng cao các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Thứ hai, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 gắn với Quy định số 08 - QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về ngăn chặn suy thoái tư tưởng, chính trị và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra của cấp ủy đảng với giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và thanh tra của chính quyền kịp thời, đúng nguyên tắc, không chồng chéo; kết hợp với lắng nghe ý kiến của nhân dân, báo chí, dư luận xã hội để lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao nhất.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả các Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy. Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Đề án xây dựng thị xã văn hóa - du lịch, là điểm đến hấp dẫn, thu hút khách du lịch và nhà đầu tư trong và ngoài nước./.  

Nguyễn Thị Phúc

Khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Lao động - xã hội