Thành phố Châu Đốc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

17/07/2019 | 09:41 AM

Xem với cỡ chữ

Những năm qua, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ thành phố Châu Đốc (An Giang) luôn quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao nhận thức của cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ thành phố.

Để công tác kiểm tra, giám sát có sự chuyển biến rõ rệt, đạt hiệu lực, hiệu quả, ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo, ban hành Nghị quyết lãnh đạo toàn khóa về công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Chương trình kiểm tra, giám sát đi vào nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh tiêu cực, những vấn đề bức xúc của người dân; các kết luận về những vi phạm sau kiểm tra, thanh tra, kiểm toán ở các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đảng và đảng viên; chú trọng và tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và việc lãnh đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết cấp ủy các cấp; kết luận của Thành ủy, cấp ủy cơ sở về thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, công tác kiểm tra, giám sát từng bước được đổi mới, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. UBKT các cấp cũng đã thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Chú trọng việc kiện toàn UBKT đảng ủy cơ sở; đổi mới phương pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hướng về cơ sở; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả; xử lý nghiêm minh, kịp thời những vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện thông báo kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát, nhất là việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân, từ đó đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ thành phố.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 61 tổ chức đảng và 149 đảng viên; giám sát chuyên đề 85 tổ chức đảng và 208 đảng viên. Hằng năm, các chi bộ kiểm tra chấp hành đối với tất cả đảng viên, đạt 100% kế hoạch đề ra. UBKT các cấp đã kiểm tra 5 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó 4 đảng viên có vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật; giám sát chuyên đề 71 tổ chức đảng và 143 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với 37 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo 5 đảng viên, trong đó 2 đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật; kiểm tra tài chính đảng đối với 69 tổ chức đảng, qua đó đã đề nghị xuất toán 43.943.000 đồng, thu hồi và nộp giảm thực chi 18.500.000 đồng chi sai quy định. Qua kiểm tra, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 87 đảng viên (khiển trách 35, cảnh cáo 19, cách chức 7, khai trừ 26 trường hợp). Ngoài ra, UBKT Thành ủy quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng 32 đảng viên vi phạm pháp luật để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử; cho trở lại sinh hoạt đảng 8 đảng viên.

Các cuộc kiểm tra, giám sát đã đánh giá rõ những ưu điểm và sự chủ động của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch, kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; công tác lập lại trật tự đô thị; văn minh thương mại; việc xây dựng “Phường văn minh đô thị”, “Tuyến phố văn minh đô thị”; công tác quản lý đất đai, xây dựng; thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; công tác bảo đảm an ninh trật tự xã hội; việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới... Bên cạnh đó, cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy,  các tổ chức đảng, đồng thời xây dựng các giải pháp, kế hoạch khắc phục những hạn chế, tồn tại, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát.

Cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, Đảng bộ thành phố luôn chú trọng tới việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. UBKT Thành ủy Châu Đốc đã tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho 404 đồng chí là người đứng đầu cấp ủy, cấp phó của người đứng đầu các cấp ủy và UBKT đảng ủy cơ sở, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra của các chi bộ. Riêng quý I, năm 2019, UBKT Thành ủy đã tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 335 ủy viên UBKT đảng ủy cơ sở, bí thư, phó bí thư và cán bộ làm công tác kiểm tra ở các chi bộ trực thuộc đảng ủy.

Một góc thành phố Châu Đốc (An Giang)

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019 là năm chuẩn bị cho công tác phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Do đó, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ chủ động và tiếp tục thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm đã đề ra. Xây dựng nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung những vấn đề phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 14-9-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ An Giang về tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát ở cơ sở, nhất là việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng đối với cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật  đảng. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh công tác giám sát thường xuyên, chủ động nắm và dự báo tình hình vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng tự kiểm tra, giám sát; chú trọng giám sát việc thực hiện các thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát. Đổi mới lối làm việc theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của các ban, ngành, đoàn thể thành phố và cơ sở. Chủ động giải quyết dứt điểm, kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo không để phát sinh điểm nóng, không để đơn, thư tố cáo vượt cấp. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm  tra, giám sát. Tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa UBKT Thành ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc việc Thành ủy, HĐND, UBND, Quân sự, Công an, Thanh tra, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tạo sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xử lý nghiêm minh, kịp thời những vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Châu Đốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

Trọng Thành